tailieunhanh - 5 Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 9 (2011-2012) (Kèm đáp án)

Bạn muốn biết khả năng mình giải bài tập môn Toán 9 đến đâu. Mời bạn tham khảo 5 đề thi học kỳ 1 Toán 9 với nội dung vẽ đồ thị hàm số, tìm tọa độ điểm,.để đánh giá được kỹ năng giải bài tập của mình cũng như tăng thêm kiến thức môn Toán. | ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn Toán - Lớp 9 đề 1 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1 2d Tính A 2a Ĩ8 - 4a 32 V72 3 Vi B 1 1 V3-2 V3 2 c 78-245- Câu 2 l 5đ Giải phương trình a VxZ3 2 b a x2 -6x 9 5 Câu 3 0 5đ Cho tam giác ABC Ẵ 90 có AB 6cm AC 8cm. Tính số đo góc B số đo góc làm tròn đến phút Câu 4 2d 1 y X 1 a Vẽ đồ thị d của hàm sổ 2 b Xác định d y ax b M d và đị qua A 2 1 Câu 5 4đ Cho O đường kính AB 2R và hai tỉa tiếp tưyển Ax By. Lẩy điểm c tuỳ ỷ trên cung AB. Từ c kẻ tiếp tuyến thứ ba cat Ax By tại D và E. a Chứng minh DE AD BE. b Chứng minh OD là đường trung trực của đoạn thẳng AC và OD BC. c Gọi I là trung đỉếm của đoạn thắng DE vẽ đường tròn tâm I bán kính ID. Chứng minh rằng Đường tròn I ID tiếp xúc với đường thắng AB. d Gọi K là giao điểm của AE và BD. Chứng minh rằng CK vuông góc với AB tại H và K là trung điếm của đoạn CH. Câu 1 2d Tỉnh HƯỚNG DẪN CHẨM đề 1 A . 2 92-4 ĨÃ2 3Ã2 3 Ã2 6 2-16 2 6 2 6a 2 2a 2 _yli - y - _yj3 2-yl3 2 _ 4 _ p3-2 73 2 c . ự ự5- 3 - 5 1 - - JĨ B Câu 2 l 5đ a Do 2 0 nên z I---- 2 b - 6x 9 5 Câu 3 0 5đ Xét AABC Â 90 có tanB AB 6 Câu 4 2d a Lập BGT Vẽ mp toạ độ Oxy biểu diễn 2 toạ độ điểm vẽ đồ thị d b Ta có d5 d M. A 2 l e d a a _ 2 b 0 nhận d y x _______Vậy ___________2 Câu 5 4đ a Ta có DA DC . EB EC . Mà DC EC DE Suy ra DE AD EB b Ta có OA oc . DA DC . Suy ra OD là của AC -ỳ OD AC Mà AACB vuông tại c . -ỳ AC CB Do đó OD BC c c m 10 là của hình thang vuông ABED 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 hay x-3 -5 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 5 0 5 D K 25 0 25 0 25 0 25 t A H a Q 25 0 25 Suy ra IO H EB H AD mà AD AB gt - IO _L AB 1 10 IO ặ bk I 0 Ta lại có 2 . ỳ 2 2 Từ 1 2 - AB là tiếp tuyến của I tại o - đpcm AD DK d Ta có AD BE . - BE KB mà AD DC . BE EC . DC DK Suy ra EC - KB -Ạ KC EB mà EB 1AB. Do đó CK AB Kéo dài BC cắt AD tại N. Ta c m AD DN DC 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 KH KC BIC _______T_ T_T - KH AD KC DN Mặt khác DA DN V BD A Suy ra KH KC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    66    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.