tailieunhanh - Quyết định số 17/2015/UBND

"Quyết định số 17/2015/UBND - Ban hành quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015-2020" quy định mức hỗ trợ về liều tinh, đơn giản liều tinh phối giống nhân tạo cho lơn, trâu, bò, gióng gia súc, gia cầm; xây dựng công trình khí sinh học, đệm lót sinh học; đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc; vật tư phụ vụ hoạt động phối giống nhân tạo. . | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cà Mau ngày ữS tháng 8 năm 2015 W Ký bời cóng Thông tin điện tữ Chính phù í J Email thongtinchinhphu@ w J Cơ quan Van phòng Chinh phù aik Hm MIIWI l Hill IIJIL ll Thỡi gian ký 24 22 07 00 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU số JÍJ 2015 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban bành quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015-2020 ị ŨUft G iriờNG ỈIM OIẸN TU CHINH - -------- Ngày . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật cùa Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Quyết định số 50 2014 QĐ-TTg ngày 04 9 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 Căn cứ Thông tư số 09 2015 TT-BNNPTNT ngày 03 3 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Điểm a Khoản 1 Điều 6 Quyết đinh số 50 2014 QĐ-TTg 04 9 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 173 TTr-SNN ngày 07 7 2015 và Báo cáo thẩm định số 172 BC-STP ngày 16 6 2015 của Giám đốc Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015-2020. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phái triển nông thôn Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thành phố Cà Mau và các tổ chức hộ gia đình cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp - TT. Tỉnh ủy và TT. HĐND tỉnh - Thành viên ƯBND tinh - UBMTTQ VN tỉnh - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Báo Đài Cổng TTĐT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.