tailieunhanh - Đề thi KSCL dự thi ĐH Hóa 12 năm 2014 – THPT chuyên KHTN – Mã đề 179 (Kèm Đ.án)

Cùng tham khảo đáp án và đề thi khảo sát chất lượng Đại học môn Hóa học năm 2014 của trường THPT chuyên KHTN, tư liệu này giúp các bạn tổng quan kiến thức đã học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề thi cũng như cách tính điểm. Chúc các bạn làm bài tốt. | __ __ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIEN ĐỀ TỒI KSCL LỚP 12 Dự THI ĐẠI HỌC 2014 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN Môn Hóa học Thời gian làm bài 90 phút Mã đề thi 179 2 Sục khí SƠ2 vào dung dịch H2S 4 Cho MnƠ2 vào dung dịch HC1 đặc nóng 6 Cho S1O2 vào dung dịch HF Họ và tên học sinh Câu 1 Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 1 5 kg tinh bột thu được rượu etylic và CƠ2. Cho hấp thụ lượng khí CƠ2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 450 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa sau đó đun nóng phần dung dịch lại thu được 150 gam kết tủa nữa. Hiệu suất phản ứng lên men rượu là Ạ 40 5 B. 85 C. 30 6 D 81 Câú 2 Cho 2-metylbut-2-en tác dụng với HBr. Sản phẩm chính của phản ứng là A l-brom-2-metylbutan. B. 2-brom-2-metylbutan. c. 2-brom-3-metylbutan. D. l-brom-3-melylbutan Câu 3 Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO M 0H 2 và MCO3 M là kim loại có hóa trị không đổi trong 100 gam dung dịch H2SO4 39 2 thu được 1 12 lít khí đktc và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39 41 . Kim loại M là A. Zn. B. Ca. c. Mg. p. Cu. Câu 4 Nung m gam hỗn hợp X gồm Zn NƠ3 2 và NaNƠ3 ở nhiệt độ cao đến phàn ứng hoàn toàn thu được 8 96 lít hỗn hợp khí Y đktc . Cho khí Y hấp thụ vào nước thu được 2 lít dung dịch z và còn lại 3 36 lít khí đktc không bị hấp thụ Coi như oxi không tan trong nước . Dung dịch z có A. pH-1 3 B. pH 1 0 l 7 D. pH 2 0 Câu 5 Thực hiện các thí nghiệm sau 1 Sục khí SO2 vào dung dịch KMnƠ4 3 Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước 5 Cho Fe2Ơ3 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 Câu 6 Cho các giá ưị thế điện cực chuẩn E Cu2 Cu 0 34 V E Zn2 Zn -0 76V. Khẳng định nào dưới đâỵ không đúng A. Cu2 có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2 . B. Zn khử được Cu2 thành Cu. c. Cu có tính khừ yếu hơn Zn. Đ. Zn2 oxi hóa được Cu. Câu 7 Hòa tan hoàn tọàn hỗn họp X gồm 0 002 mol FeS2 và 0 003 mol FeS vào lượng H2SO4 đặc nóng dư thu được khí X. Hấp thụ X bằng lượng vừa đủ V ml dung dịch KMnC 4 0 05 M. Giá trị của V là A. 188 ml B.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    57    3    27-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.