tailieunhanh - Phân tích tài chính doanh nghiệp

Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính rủi ro và tiềm năng tương lai của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra cac. | Chương 5: 1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 2 Nội dung chính 3 . Những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính rủi ro và tiềm năng tương lai của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra cac quyết định tài chính có liên quan tới lợi ích của họ trong doanh nghiệp đó. Tùy theo li ích khác nhau, các bên có liên quan thư ng chú tr!ng ñên nhng khía cnh phân tích khác nhau. Nhà cung câp hàng hoá và dch v thư ng chú tr!ng ñên tình hình thanh khon và kh năng tr các khon n ngan hn ca công ty trong khi các nhà ñâu tư thì chú tr!ng ñên kh năng tr n dài hn và kh năng sinh li ca công ty. Các nhà | Chương 5: 1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 2 Nội dung chính 3 . Những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính rủi ro và tiềm năng tương lai của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra cac quyết định tài chính có liên quan tới lợi ích của họ trong doanh nghiệp đó. Tùy theo li ích khác nhau, các bên có liên quan thư ng chú tr!ng ñên nhng khía cnh phân tích khác nhau. Nhà cung câp hàng hoá và dch v thư ng chú tr!ng ñên tình hình thanh khon và kh năng tr các khon n ngan hn ca công ty trong khi các nhà ñâu tư thì chú tr!ng ñên kh năng tr n dài hn và kh năng sinh li ca công ty. Các nhà ñâu tư vê cơ bn chú tr!ng ñên li nhuan hien ti và li nhuan kỳ v!ng trong tương lai ca công ty cũng như s on ñnh ca li nhuan theo th i gian. Vê mat noi bo, công ty cũng tiên hành phân tích tài chính ñe có the hoch ñnh và kiem soát hieu qu hơn tình hình tài chính công ty. .e hoch ñnh cho tương lai, giám ñôc tài chính cân phân tích và ñánh giá tình hình tài chính hien ti và nhng cơ hoi và thách thc có liên quan ñên tình hình hien ti ca công ty. Cuôi cùng, phân tích tài chính giúp giám ñôc tài chính có bien pháp hu hieu nham duy trì và ci thien tình hình tài chính công ty, nh ñó, có the gia tăng sc mnh ca công ty trong viec thương lưng vi ngân hàng và các nhà cung câp vôn, hàng hoá và dch v bên ngoài. Trong phm vi bài này khi nói ñên phân tích các báo cáo tài chính là nói ñên phân tích da trên giác ño ca công ty, tc là phân tích ñe nam tình hình tài chính công ty ñe t' ñó ño lư ng và ñánh giá tình hình tài chính công ty nham có nhng quyêt ñnh phù hp cho hoch ñnh tài chính trong tương lai.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.