tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 7 Tự tương quan (Autocorrelation), trong chương học này sẽ đi vào tìm hiểu nội dung về: Bản chất hiện tượng tự tương quan; Hậu quả trong lý thuyết và thực hành; Phát hiện; Khắc phục. | Chương VII - Tự tương quan 4 utocorrelation Chương VII - Tự tương quan X 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan 2. Hậu quả trong lý thuyết và thực hành 3. Phát hiện 4. Khắc phục Chương VII - Tự tương quan X 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan A Bản chất Là hiện tượng tồn tại tương quan tuyến tính giữa các thành phần của 1 chuỗi quan sát theo thời gian hoặc không gian Trong mô hình KTL khuyết tật Tự tương quan được định nghĩa là E Ui Uj 0 . P U Uj 0 . cov Ui Uj 0 i j Trong thực hành Tự tương quan Tương quan theo chuỗi Autocorrelation Serial Correlation Trong lý thuyết Tựtươngquan U1 U2 . Ui và U2 U3 . UM Tương quan theo chuỗi U U2 . U và V2 V3 . .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.