tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 môn Hóa 2014 – THPT Minh Khai – Mã đề 357 (Kèm Đ.án)

đề thi thử Đại học lần 1 môn Hóa học năm 2014 của trường THPT Minh Khai, với đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá được năng lực của mình trước kỳ thi chính thức. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới. | - http facebook. com ThiThuDaiHoc TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 357 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi Hóa học Thời gian làm bài 90 phút 60 câu trắc nghiệm Họ tên thí sinh .Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố H 1 He 4 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 Ba 137. Thể tích các chất khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Chia m gam hỗn hợp X gồm Al Zn Mg thành 2 phần bằng nhau - Phần 1 cho vào dung dịch HCl dư thu được 1 344 lít H2. - Phần 2 nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 04 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 4 16. B. 2 08. C. 5 12. D. 2 56. Câu 2 Trộn V ml dung dịch H3PO4 0 08M với 250 ml dung dịch NaOH 0 32M dư thu được dung dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của V là A. 400. B. 250. C. 2000. D. 2000. 3 Câu 3 Loại phản ứng hoá học vô cơ nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử A. Phản ứng phân huỷ. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng hoá hợp. D. Phản ứng trao đổi. Câu 4 Tiến hành các thí nghiệm sau a . Sục H2S vào dung dịch nước clo. b . Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím. c . Cho H2S vào dung dịch Ba OH 2. d . Thêm H2SO4 loãng vào nước Javen. e . Đốt H2S trong oxi không khí. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. c H2SO4 Na2S2O3 f KMnO4 C. 5. D. 3. Câu 5 Thuỷ phân hoàn toàn 0 1 mol 1 peptit X mạch hở được tạo bởi các a- amino axit có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 52 7 gam. Số liên kết peptit trong X là A. 9. B. 14. C. 11. D. 13. Câu 6 Cho 4 32 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu ở dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M thu được dung dịch Y và 12 08 gam chất rắn Z. Thêm NaOH dư vào Z lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 3 2. B. 5 6. C. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.