tailieunhanh - Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ

Hoạt động tiêu thụ Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm thu hồi vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất Thực hiện mục đích kinh doanh- thu lợi nhuận Ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ: Nắm bắt tình hình tiêu thụ Xác định các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Có biện pháp để thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ: Đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng kỳ hạn Đánh giá tình hình tiêu thụ theo mặt hàng Đánh giá kỳ hạn tiêu thụ Phân tích các. | Chương 4: Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ 1 3/17/2011 1 Nội dung chính 2 3/17/2011 2 3 tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa . Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích . Đánh giá chung tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng . Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng . Phân tích kỳ hạn tiêu thụ . Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ 3/17/2011 4 Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích Hoạt động tiêu thụ Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm thu hồi vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất Thực hiện mục đích kinh doanh- thu lợi nhuận Ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ: Nắm bắt tình hình tiêu thụ Xác định các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Có biện pháp để thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ: Đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng kỳ hạn Đánh giá tình hình tiêu thụ theo mặt hàng Đánh giá kỳ hạn tiêu thụ Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu | Chương 4: Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ 1 3/17/2011 1 Nội dung chính 2 3/17/2011 2 3 tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa . Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích . Đánh giá chung tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng . Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng . Phân tích kỳ hạn tiêu thụ . Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ 3/17/2011 4 Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích Hoạt động tiêu thụ Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm thu hồi vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất Thực hiện mục đích kinh doanh- thu lợi nhuận Ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ: Nắm bắt tình hình tiêu thụ Xác định các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Có biện pháp để thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ: Đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng kỳ hạn Đánh giá tình hình tiêu thụ theo mặt hàng Đánh giá kỳ hạn tiêu thụ Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ 3/17/2011 5 . Đánh giá chung tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng Chỉ tiêu phân tích - Thước đo hiện vật - Thước đo giá trị Trong đó: H : Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về khối lượng Qtki : Khối lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ kế hoạch Qt1i : Khối lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ thực tế Pki : Giá bán kế hoạch đơn vị sản phẩm hàng hóa i K, H>=100% : Doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm K, H<100% Tỷ lệ % thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hóa (K) = Số lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế x100% Số lượng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch H = Qt1iPki x 100% QtkiPki 3/17/2011 Ý nghĩa phân tích Một doanh nghiệp thường kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau. Cần quan tâm đến tình hình tiêu thụ theo từng mặt hàng (mặt hàng chủ yếu) để biết được mặt hàng nào đang tiêu thụ tốt, mặt hàng nào đang tiêu thụ chậm, từ đó phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng ( thị trường đang cần mặt hàng nào? lượng cầu bao nhiêu so với lượng cung của doanh nghiệp/ ngành; doanh nghiệp đã đáp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.