tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 6 Phương sai sai số thay đổi, cùng tìm hiểu kiến thức trong chương với những nội dung sau: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, phát hiện, khắc phục phương sai sai số thay đổi. | Chương VI - Phương sai sai sô thay đoi Heteroskẽdasticity Chương VI - Phương sai sai so tert 1. Bản chất hiện tượng phương sai sai thay đoi 2. Hậu quả 3. Phát hiện 4. Khắc phục Chương VI Phương sai sai số thay đổi 1. Bản chất của phương sai sai số thay đổi Y Px P2 Xi U Giả thiết OLS Phương sai của sai số ngẫu nhiên Uj là thuần nhất. var Ui E Uỉ ỉ Vi Giả thiết bị vi phạm khuyết tật phương sai sai số thay đổi var U E ùỉ ỉi Nguyên nhân - Do bản chất quan hệ kinh tế chi tiêu phụ thuộc thu nhập - Do con người điều chỉnh hành vi theo thời gian - Do kỹ thuật điều tra được cải thiện - Do xác định dạng hàm sai - Do sự xuất hiện của các điểm ngoại lai out-liers

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    59    0    22-05-2022
307    50    0    22-05-2022
39    61    0    22-05-2022
4    64    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.