tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 môn Hóa (2013-2014) – THPT Đoàn Thượng - Mã đề 150 (Kèm Đ.án)

Với đề thi thử Đại học lần 1 môn Hóa học năm 2013 - 2014 của sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương trường THPT Đoàn Thượng, sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi sắp. . | - http facebook. com ThiThuDaiHoc SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014 Môn Hóa học Thời gian làm bài 90 phút Họ tên thí sinh . SBD . Mã đề thi 150 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 P 31 Li 7 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108. Câu 1 Muối X có các tính chất sau -X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y khí Y làm đục nước vôi trong không làm mất màu dung dịch brom -X tác dụng với Ba OH 2 có thể tạo 2 muối. Chọn công thức phù hợp của X A. NaHCO3 B. Na2SO3 C. Na2CO3 D. Na2S Câu 2 Số chất đơn chức ứng với công thức C3H6O2 là A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 3 Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H8O. Số đồng phân chứa vòng benzen của X tác dụng được với Na và NaOH là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 4 Cho các phản ứng sau trong điều kiện thích hợp 1 NH3 dư dd AlCl3 2 NHCO3 ddBaCh và đun nóng 3 NH3 dư dd CuSO4 4 H2S ddznCl2 5 Zn3P2 dd HCl dư 6 K3PO4 dd CaƯ2 Số thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 5 Xét các hệ cân bằng sau đây trong một bình kín 1 2NaHCO3 r Na2CO3 r H2O k CO2 k 3 CO2 k CaO r CaCO3 r 2 C r CO2 k 2CO k 4 CO k H2O k CO2 k H2 k Khi thêm CO2 vào hệ thì số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 6 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp G gồm 2 amino axit no mạch hở hơn kém nhau 2 nguyên tử C 1 -NH2 1 -COOH bằng 8 4 lít O2 vừa đủ ở đktc thu được hỗn hợp sản phẩm X. Cho X lội từ từ qua dung dịch NaOH dư nhận thấy khối lượng dung dịch tăng lên 19 5 gam. Giá trị gần đúng nhất của khối lượng amino axit lớn trong G là. A. 44 5 B. 54 5 C. 56 7 D. 50 . Câu 7 Cho 2 721 gam cao su buna-S tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 3 53 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích giữa butađien và stiren trong loại cao su đó là A. 1 2. B. 2 1. C. 1 1. D. 3 2. Câu 8 Chất trong phân tử vừa chứa liên kết cộng hóa trị vừa chứa liên kết ion là A. CO2 . B. MgCl2. C. HNO3. D. NH4Cl. Câu 9 Hoà tan hoàn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.