tailieunhanh - Phân tích chi phí và giá thành

Chi phí luôn gắn liền với từng thời kỳ đã phát sinh ra chúng còn giá thành sản phẩm lại gắn với khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. Chi phí sản xuất liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng. Còn giá thành không liên quan đến chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ nhưng lại liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm dở dang kỳ trước chuyển sang. . | Chương 3: Phân tích chi phí và giá thành 1 Nội dung chính quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích. giá chung về quy mô của chi phí tích cac khoản chi phí chủ yếu giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu 2 2 quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích. Khái niệm chi phí và giá thành sản phẩm Chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. b. Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Phân biệt Chi phí luôn gắn liền với từng thời kỳ đã phát sinh ra chúng còn giá thành sản phẩm lại gắn với khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. Chi phí sản xuất liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành | Chương 3: Phân tích chi phí và giá thành 1 Nội dung chính quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích. giá chung về quy mô của chi phí tích cac khoản chi phí chủ yếu giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu 2 2 quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích. Khái niệm chi phí và giá thành sản phẩm Chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. b. Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Phân biệt Chi phí luôn gắn liền với từng thời kỳ đã phát sinh ra chúng còn giá thành sản phẩm lại gắn với khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. Chi phí sản xuất liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng. Còn giá thành không liên quan đến chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ nhưng lại liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm dở dang kỳ trước chuyển sang. 3 quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích. Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất 4 Phân chia theo khoản mục 1 Chi phí NVL trực tiếp phản ánh toàn bộ chi phí về NVL chính, phụ, nhiên liệu, tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay cung ứng dịch vụ. Căn cứ vào công dụng kinh tế của chi phí 2 Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền lương, phụ cấp, khoản trích quỹ BHXH, BHYT tỷ lệ với tiền lương phát sinh của công nhân trực tiếp sản xuất Tác dụng: Cơ sở tính toán và phân tích giá thành sản phẩm 3 Chi phí sản xuất chung là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sx trừ chi phí vật liệu và nhân công trực tiếp. VD: CP NV phân xưởng, CP NVL dùng cho phân xưởng 4 Chi phí bán hàng gồm lương nhân viên bán hàng, chi phí Marketing, khấu hao TSCĐ dùng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.