tailieunhanh - Đề cương chi tiết học phần Thiết kế và cài đặt mạng

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế và cài đặt mạng nhằm giúp người học xây dựng một mạng máy tính, nắm được các chuẩn mạng cục bộ phổ biến và các thiết bị mạng thường được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN), các sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN, vấn đề chọn đường khi xây dựng mạng diện rộng (WAN), cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng, các giao thức liên quan đến vấn đề quản trị mạng và qui trình thiết kế mạng LAN. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: Thiết kế và Cài đặt mạng Network Design and Implementation - Mã số: CT335 - Số Tín chỉ: 3 + Giờ lý thuyết: 30 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 30 1. Thông tin giảng viên Tên giảng viên: Lê Văn Lâm, Thạc sĩ, Giảng viên. Tên người cùng tham gia giảng dạy: Nguyễn Trọng Nghĩa, Kĩ sư, Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Hệ Thống Máy Tính và Truyền Thông, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Điện thoại: 071 831301 (Ext 226) E-mail: lvlam@ 2. Học phần tiên quyết: Mạng máy tính (CT112) 3. Nội dung . Mục tiêu: Môn học này nhằm trang bị cho người học các kiến thức sau: • Tiến trình xây dựng một mạng máy tính và các vấn đề cần quan tâm. • Các chuẩn mạng cục bộ phổ biến và các thiết bị mạng thường được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN). • Các sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN. • Vấn đề chọn đường khi xây dựng mạng diện rộng (WAN). • Cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng. • Các giao thức liên quan đến vấn đề quản trị mạng. • Qui trình thiết kế mạng LAN. . Phương pháp giảng dạy: 15 giờ lý thuyết: Giảng dạy trên lớp; 30 giờ thực hành. . Đánh giá môn học: mỗi học phần gồm tối thiểu 2 phần đánh giá trong các phần: phần thực hành, đánh giá nhận thức, thảo luận, chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, đồ án, thi kết thúc. Phần thi kết thúc là bắt buộc phải có và chiếm tỷ lệ không dưới 50%. - Thực hành % - Thảo luận: % - Kiểm tra giữa kỳ: 30 % % - Đồ án % - Chuyên cần % - Thi kết thúc 70 % 4. Đề cương chi tiết: (nêu những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi) NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng Tiến trình xây dựng mạng Các kiến thức cơ bản cần có Mô hình OSI. SỐ TIẾT 4t Chương 2: Các chuẩn mạng cục bộ . Phân loại hai loại mạng chuyển mạch và mạng quảng bá . Đặc điểm của mạng cục bộ, định nghĩa giao thức điều khiển truy cập đường truyền . Các sơ đồ nối kết mạng LAN . Các loại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.