tailieunhanh - Đề thi thử ĐH-CĐ lần 1 môn Hóa (2013-2014) – THPT Ninh Giang – Mã đề 647 (Kèm Đ.án)

Để chuẩn bị hành trang bước vào kỳ thi qua trọng sắp tới, nhằm củng cố và trau dồi kiến thức về bộ môn Hóa học. đề thi thử Đại học Cao đẳng lần 1 môn Hóa học năm 2013-2014 của trường THPT Ninh Giang. | - http facebook. com ThiThuDaiHoc TRƯỜNG THPT NINH GIANG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN I MÔN Hóa học NĂM HỌC 2013 - 2014 Thời gian làm bài 90 phút 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 647 Họ tên thí sinh Số báo danh . Câu 1 Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m g X tác dụng với H2O dư thu được 0 4 mol H2. Cho m g X tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 0 475 mol H2. Xác định giá trị của m A. 15 55 B. 14 55 C. 15 45 D. 14 45 Câu 2 Dung dịch H2S để lâu trong không khí sẽ có hiện tượng A. Vẩn đục màu đen B. Vẩn đục màu vàng C. Cháy D. Không có hiện tượng gì Câu 3 Từ NH2 CH2 6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6 6. CTCT của X là A. CHO CH2 4CHO B. HOOC CH2 6COOH C. HOOC CH2 4COOH D. HOOC CH2 5COOH Câu 4 Dung dịch X chứa NaOH 1M và Ba OH 2 0 02M. Hấp thụ 0 5 mol khí CO2 vào 500 ml dung dịch X. Hỏi thu được bao nhiêu gam kết tủa A. 39 4 B. 19 7 C. 1 97 D. Câu 5 Có 4 chất Axit axetic Glixerol ancol Etylic Glucozơ. Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết A. Cu OH 2 Oir B. Quỳ tím C. CaCO3 D. CuO Câu 6 Cho 5 6 gam Fe và 6 4 gam Cu vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng rất dư. Sau khi H2 bay ra hết tiếp tục thêm NaNO3 dư vào cốc. Số mol khí NO sản phẩm khử duy nhất tối đa có thể bay ra là A. 0 1 3 B. 0 4 3 C. 0 2 3 D. Câu 7 Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế Clo bằng cách A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2 đun nóng. B. Điện phân nóng chảy NaCl. C. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Câu 8 Cho 50ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là bao nhiêu gam. Cho biết cặp oxi hoá - khử Fe3 Fe2 đứng trước Ag Ag . A. 18 15 gam B. 19 75 gam C. 15 75 gam D. 14 35 gam Câu 9 Cặp ancol nào sau đây khi đun với H2SO4 đặc 1700C chỉ tạo ra 1 Anken duy nhất và không có sản phẩm hữu cơ khác A. Ch3OH và C2H5OH B. CH3-CH CH3 -CH2-OH và CH3 3-C-CH2-OH C. CH3-Ch2-cH2- CH2-OH và CH3-C CH3 2-OH D. CH3-CH2-CH2-OH và CH3-CH OH -CH3 Câu 10 Phát biểu nào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.