tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Cùng tìm hiểu Chương 5 Đa cộng tuyến, với kiến thức về bản chất và nguyên nhân, hậu quả, phát hiện, khắc phục của đa cộng tuyến. | Chương V - Đa cộng tuyến Chương V - Đa cộng tuyến ự C5XS 4 1. Đa cộng tuyến - bản chất và nguyên nhân 2. Hậu quả 3. Phát hiện 4. Khắc phục Chương V - Đa cộng tuyến ự C5XS 1. Đa cộng tuyến - bản chất và nguyên nhân PRM Y P1 p2X2 . . p Xk Ui Giả thiết OLS Các biến độc lập không có tương quan tuyến tính với nhau. Giả thiết bị vi phạm khuyết tật Đa cộng tuyến Nguyên nhân - Mô hình có các biến không cần thiết hoặc có thông tin trùng lặp bài tập hồi qui lượng bán của 1 hãng phụ thuộc vào giá và lượng bán của hãng cạnh tranh . - Các biến KT XH trong cùng 1 lĩnh vực thường có quan hệ chặt chẽ với nhau hồi qui sản lượng phụ thuộc vào vốn và laođộng GDP phụ thuộc vào IM và EX .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.