tailieunhanh - 4 đề thi thử ĐH lần 1 môn Hóa (2013-2014) – THPT Lương Thế Vinh (Kèm Đ.án)

Đề thi thử Đại học lần 1 môn Hóa học năm 2013-2014 của trường THPT THPT Lương Thế Vinh, sẽ giúp các bạn học sinh đánh giá lại kiến thức của mình, để chuẩn bị tốt kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT HÀ NỘI ĐÈ H ổỵp LAN I NĂM HỌC 2013-2014 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÉ VINH Môn HÓA HỌC ----------------- Thời gian làm bài 90 phút không kế thời gian phát ãề Mã đề 101 Học sinh được dùng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học JLi 7 Na 23 K 39 Rb 85 Mg 24 Ca 40 Ba 137 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ag 108 Pb 207 F 19 C1 35 5 Br 80 I 127 s 32 N 14 p 31 c 12 o 16 H 1 Câu 1 Cation M3 có tổng số các hạt cơ bản là 37 hạt trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 9 hạt. Vị trí M trong bảng tuần hoàn là A Chu kì 4 nhom IIA B Chu kì 3 nhóm IIA C Chu kì 3 nhóm IIIA D Chu kì 4 nhóm IA Câu 2 Hoà tan Etyl amin vào nước thành dung dịch c . Trộn 300 gam dung dịch này với dung dịch FeCl3 dư thấy có 6 42 gam kết tủa. Giá trị của c là A 3 B 4 5 C 2 25 D 2 7 Câu 3 Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là A Li B K C Be D Ba Câu 4 Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X thu được co2 và H2O với số mol bằng nhau. Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y thực hiện được phản úng tráng bạc và chất z số nguyên tử c trong z bằng nửa số nguyên từ c trong X. Phát biểu nào sau đây là sai A Chất Y tan nhiều trong nước B Đun z với H2SO4 đặc được Anken C X thuộc loại no đơn chức D Đốt cháy 1 mol X được 2 mol CO2 Câu 5 Đốt cháy m gam este Etyl axetat hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba OH 2 6 84 sau đó lọc được 194 38 gam dung dịch Ba HCO3 2. Giá trị của m là A 4 48 B 3 3 C 1 8 D 2 2 Câu 6 Polime bị thuỷ phân tạo ra a - amino axit là A Poli stiren B Polipeptit C Nilon - 6 6 D Poíi saccarit Câu 7 So sánh các chất Glucozơ saccarozo mantozơ xenlulozơ 1. tất cả đều không tan trong nước 2. trong 4 chất trên có 2 chất tham gia phản ứng tráng gương 3. tất cả đều tác dụng Na do có nhóm OH 4. đốt cháy từng chất đều thu được co2 và H2O có số mol bằng nhau 5. chúng có tên chung là Cacbohiđrat Các câu sai A 1 3 4 B 1 2 4 C 2 3 4 D l 2 3 Câu 8 Trong 4 chất sau CH3NH2 NH3 C6H5NH2 CH3 2NH chất có lực Ba zơ mạnh nhất là A CH3NH2 B CH3 2NH C NH3 D C6H5NH2 Câu 9 Cho 12 gam hỗn hợp Al

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    19    1    22-05-2022
6    71    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.