tailieunhanh - Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất

Trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- tài chính của doanh nghiệp. | Chương 2: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất Nội dung chính . Đánh giá khái quát quy mô kết quả sản xuất kinh doanh dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD tích quy mô kết quả sản xuất kinh doanh . Phân tích các mối quan hệ cân đối chủ yếu trong sản xuất đồng bộ của sản xuất đều đặn của sản xuất tích tình hình sản xuất theo mặt hàng . Phân tích chất lượng sản phẩm Đối với sản phẩm không phân chia thứ hạng chất lượng Đối với sản phẩm có phân chia thứ hạng chất lượng . Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả SX-KD . Lao động sản cố định . Nguyên vật liệu . Đánh giá khái quát quy mô kết quả sản xuất kinh doanh dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD Các chỉ tiêu hiện vật: Sản lượng hàng hóa : Số lượng thành phẩm đã được sản xuất trong kỳ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ: Số lượng hàng hóa đã được tiêu thụ trong | Chương 2: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất Nội dung chính . Đánh giá khái quát quy mô kết quả sản xuất kinh doanh dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD tích quy mô kết quả sản xuất kinh doanh . Phân tích các mối quan hệ cân đối chủ yếu trong sản xuất đồng bộ của sản xuất đều đặn của sản xuất tích tình hình sản xuất theo mặt hàng . Phân tích chất lượng sản phẩm Đối với sản phẩm không phân chia thứ hạng chất lượng Đối với sản phẩm có phân chia thứ hạng chất lượng . Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả SX-KD . Lao động sản cố định . Nguyên vật liệu . Đánh giá khái quát quy mô kết quả sản xuất kinh doanh dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD Các chỉ tiêu hiện vật: Sản lượng hàng hóa : Số lượng thành phẩm đã được sản xuất trong kỳ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ: Số lượng hàng hóa đã được tiêu thụ trong kỳ b. Các chỉ tiêu giá trị: Giá trị sản xuất ( Giá trị tổng sản lượng- G - Gross Output) là giá trị sản phẩm vật chất & dịch vụ hoàn thành và chưa hoàn thành mà doanh nghiệp làm ra trong kỳ. Giá trị sản lượng hàng hóa là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất & dịch vụ mà doanh nghiệp đã hoàn thành sản xuất trong kỳ, chuẩn bị đưa ra trao đổi trên thị trường. Giá trị hàng hóa thực hiện: là giá trị hàng hóa sản xuất đã được tiêu thụ trong kỳ, được khách hàng chấp nhận thanh toán. – Doanh thu bán hàng Doanh thu: Lợi nhuận: Nguồn số liệu: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo của các bộ phận kinh doanh, marketing, sản xuất, nhân lực, Giá trị sản lượng hàng hóa Yếu tố 1 Giá trị thành phẩm và bán thành phẩm sản xuất bằng nguyên vật liệu của DN hoặc của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất = GTSP nhập kho + GT BTP bán ra ngoài Giá trị sản xuất Yếu tố 2 Giá trị chế biến các sản phẩm bằng nguyên vật liệu bằng nguyên vật liệu của người đặt hàng Yếu tố 3 Giá trị công việc có tính chất công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.