tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 môn Hóa (2013-2014) – THPT Vĩnh Bảo – Mã đề 603 (Kèm Đ.án)

đáp án và đề thi thử Đại học lần 1 môn Hóa học năm 2013 – 2014 của sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trường THPT Vĩnh Bảo, tư liệu này sẽ giúp các bạn tổng quan kiến thức đã học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề thi cũng như cách tính điểm. Chúc các bạn làm bài tốt. | - http ThiThuDaiHoc SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG đỂ thi thử đại học LAN I NĂM HỌC 2013 - 2014 TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO MÔN HOÁ HỌC --------------- Thêi gian làm bài 90 phút Họ và . . Mã đê thi 603 Phần trắc nghiệm khách quan chọn phương án trả lời A B C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi I. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh 40 câu từ câu 1 đến câu 40 1. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là A. C2H5COOH C2H5CH2OH CH3COCH3 CH3CHO. B. CH3COCH3 CH3CHO C2H5CH2OH C2H5COOH. C. CH3CHO CH3COCH3 C2H5CH2OH C2H5COOH. D. C2H5COOH CH3CHO C2H5CH2OH CH3COCH3. 2. Cho các chất glucozơ fructozơ axit acrylic axeton phenol stiren naphtalen . Số chất có thể làm mất màu dung dịch nước brom là. A. 6. B. 5. C. 4. D. 7. 3. Nguyên tử R có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là np2n 1 thì 1. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O7 2. Nguyên tử R có 1e độc thân 3. Khi cho dung dịch HR tác dụng với dung dịch AgNO3 loãng thì thu được kết tủa 4. Độ âm điện của R lớn hơn độ âm điện của oxi Các phát biểu đúng là A. 1 2 B. 3 4 C. 1 4 D. 2 4 4. Chất béo X có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 10 kg X người ta đun nóng nó với dung dịch chứa 1 420 kg NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn để trung hoà hỗn hợp cần dùng 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng xà phòng kg thu được là A. 10 3425 B. 10 3445 C. 10 3435 D. 10 3455 5. Cho lần lượt các chất phenol ancol benzylic ancol anlylic tác dụng lần lượt với Kali dung dịch NaOH dung dịch nước brom và dung dịch NaHCO3. Số trường hợp có phản ứng xảy ra A. 6 . B. 5 C. 7 6. Nung m gam hỗn hợp Xgồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí gồm 20 thể tích O2 và 80 thể tích N2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích là N2 84 77 SO2 10 6 còn lại là O2. Thành phần theo khối lượng của FeS trong X là A. 59 46 B. 68 75 C. 26 83 D. 42 3 7. Cho sơ đồ phản ứng X--- Y X. Trong số các chất CH3CHO C2H4 C2H5OH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.