tailieunhanh - Quyết định số 09/2014/UBND

"Quyết định số 09/2014/UBND - Quy định mức hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế" thực hiện theo quy định tại Quyết định só 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phụ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; | thông tin điện Tỉ CHÍMI Pile Ký bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email thongtinchinhphu@ Cơ quan Văn phòng Chính phủ Thời gian ký 15 32 47 07 00 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUÉ Số 03 2014 QĐ-ƯBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế ngày 8 thảng 02 năm 2014 CÔNG THÕNG TIN ĐIỆN TƯ _ y. số Ngay CWan tứ-L -hầm QUYẾT ĐỊNH Quy định mức hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh trên đ a bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DẦN TỈNH tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 Căn cứ Quyết định số 142 2009 QĐ-TTg ngàỵ 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh Căn cứ Thông tư số 39 2010 TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142 2009 QĐ-TTg ngày 31 12 2009 của Thủ tướng Chính phủ Căn cứ Thông tư số 187 2010 TT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh Căn cứ Quyết định số 49 2012 QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142 2009 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh Căn cứ Thông tư số 33 2013 TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 2 Thông tư số 187 2010 TT-BTC ngàỵ 22 tháng năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồndp Ệ F vật nuôi thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh V A Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công vãn số 116 STC-QLNS X ngày 17 tháng 01 năm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.