tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 Hóa khối A, B (2013-2014) – THPT Hồng Lĩnh – Mã đề 132 (Kèm Đ.án)

đáp án và đề thi thử Đại học lần 1 môn Hóa học khối A, B năm 2013 – 2014 của trường THPT Hồng Lĩnh, tư liệu này sẽ giúp các bạn tổng quan kiến thức đã học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề thi cũng như cách tính điểm. Chúc các bạn làm bài tốt. | - http facebook. com ThiThuDaiHoc Trường THPT Hồng lĩnh ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn HOÁ KHỐI A - B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh Mã đề 132 SBD Cho H 1 He 4 Be 9 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 Ba 137 Au 197. Câu 1 Crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được 3 thể tích hỗn hợp Y. Lấy 6 72 lít Y đkc làm mất màu vừa đủ dd chứa a mol Br2. Giá trị của a là A. 0 3 B. 0 1 C. 0 6 D. 0 2 Câu 2 R là ngtố mà ngtử có phân lớp e ngoài cùng là np2n 1 n là số thứ tự của lớp e . Có các nhận xét sau về R 1 Trong oxit cao nhất R chiền 25 33 về khối lượng 2 Dung dịch FeR3 có khả năng làm mất màu dd KMnO4 H2SO4 to 3 Hợp chất khí với hidro của R vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử 4 Dung dịch NaR không t d được với dd AgNO3 tạo kết tủa Số nhận xét đúng là A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 3 Cho dãy các kim loại Na Ba Al K Mg. Số kim loại trong dãy p ứ với lượng dư dd FeCl3 thu được kết tủa là A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4 Este E ko chứa nhóm chức nào khác được tạo từ axit cacboxylic X và một ankanol Y. Lấy m gam E tác dụng với dd KOH dư thu được m1 gam muối m gam E tác dụng với dd Ca OH 2 dư thu được m2 gam muối. Biết rằng m2 m m1. Y là A. C3H7OH. B. C4H9OH C. C2H5OH D. CH3OH. Câu 5 Cho bột nhôm dư vào axit X loãng to được khí Y ko màu nhẹ hơn kk và dd Z. Cho dd NaOH đến dư vào dd Z to. Sau p ứ hoàn toàn thấy thoát ra khí T ko màu đổi màu quỳ tím ẩm sang xanh . Axit X và khí Y là A. H2SO4 và H2S B. HCl và H2 C. HNO3 và N2 D. HNO3 và N2O Câu 6 Cho sắt tan hết trong dd H2SO4 loãng dư tạo ra dd X. Biết rằng 50ml dd X tác dụng vừa đủ với 100ml KMnO4 0 1M. Nồng độ mol của muối sắt trong dd X là A. 1M B. 2M C. 0 2M D. 0 5M Câu 7 Cho dd Ca OH 2 dư vào 100 ml Mg HCO3 2 0 15M phản ứng xong được m g kết tủa Giá trị m là A. 2 37 B. 0 87 C. 2 76 D. 3 87 Câu 8 Cho sơ đồ phản ứng Ca OH 2 H3PO4 dư ---- X H2O. X là A. Ca3 PO4 2 và CaHPO4 B. Ca H2PO4 2 C. Ca3 PO4

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.