tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 môn Hóa 2014 – THPT Minh Khai (Kèm Đ.án)

Đề thi thử Đại học lần 1 môn Hóa học năm 2014 của trường THPT Minh Khai, sẽ giúp các bạn học sinh đánh giá lại kiến thức của mình, để chuẩn bị tốt kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo. | TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi Hóa học Thời gian làm bài 90 phút 60 câu trắc nghiệm 001 Cho m gam hỗn hợp X gồm Na Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0 08 mol NaHCO3 và 0 04 mol CaCl2 sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0 896 lít khí. Giá trị của m là At 1 66. B. 1 72. C. 1 2. D. 1 56 002 Cho các phản ứng sau trong điều kiện thích hợp a Cl2 KI dư b O3 KI dư c H2SO4 Na2S2O3 d NH3 O2 e MnO2 HCl f KMnO4 Số phản ứng tạo ra đơn chất là A. 3. B. 4. C. 5. D 6. 003 Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0 06 mol axetilen 0 09 mol vinylaxetilen 0 16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon không chứa but -1-in có tỉ khối hơi đối với H2 là 328 15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3 NH3 dư thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1 792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 28 71. B. 14 37. C-13 56. D. 15 18. 004 Cho đơn chất lưu huỳnh tác dụng với các chất O2 H2 Hg HNO3 đặc nóng H2SO4 đặc nóng trong điều kiện thích hợp. Số phản ứng trong đó lưu huỳnh thể hiện tính khử là A. 2. BƯV C. 4. D. 5. 005 Thủy phân m gam tinh bột trong môi trường axit giả sử sự thủy phân chỉ tạo glucozo . Sau một thời gian phản ứng đem trung hòa axit bằng kiềm sau đó cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được m gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân tinh bột là A. 66 67 . B. 80 . C 75 . D. 50 . 006 Cho 0 896 lít Cl2 hấp thụ hết vào dung dịch X chứa 0 06 mol NaCl 0 04 mol Na2SO3 và 0 05 mol Na2CO3. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 21 6. B. 16 69. C-14 93. D. 13 87. 007 Tiến hành hiđrat hoá 2 24 lít C2H2 với hiệu suất 80 thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y qua lượng dư AgNO3 NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 21 6. B. 23 52. C. 24. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.