tailieunhanh - Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản

Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản là tài liệu cung cấp thông tin cơ sở về văn bản pháp quy và văn bản hành chính thông thường từ đó hướng dẫn cho học viên kỹ năng soạn thảo văn bản. Nội dung chính của tài liệu được trình bày như sau: Khái niệm văn bản, các loại văn bản thường được sử dụng, phương pháp soạn thảo một số văn bản thường dùng, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong hệ thống NHCSXH. | BÀI 4 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN Thời lượng 0 5 ngày MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Cung cấp cho học viên một số thông tin cơ bản về về văn bản pháp qui và văn bản hàng chính thông thương phương pháp soạn thỏa một số văn bản hành chính thông thường. - Hướng dẫn một số kỹ năng cớ bản về soạn thảo một số văn bản thông thường. - Sau khi học xong học viên nắm được những kỹ năng yêu cầu cơ bản nhất khi soạn thảo một báo cáo công văn tờ trình biên bản. NỘI DUNG CHÍNH I. KHÁI NIỆM VĂN BẢN Văn bản là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hay ký hiệu nhất định. Tùy theo lĩnh vực hoạt động quản lý đối với các mặt đời sống xã hội mà văn bản được sản sinh ra với các nội dung và hình thức khác nhau. Văn bản của NHCSXH là phương tiện cần thiết để triển khai các mặt hoạt động công bố các chủ trương chính sách giải quyết các công việc cụ thể và giao dịch hàng ngày là một trong những phương tiện quan trọng trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác. II. CÁC LOẠI VĂN BẢN THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 1. Các văn bản có tính pháp quy a. Nghị quyết Là một hình thức văn bản dùng để ghi lại một cách chính xác những kết luận và quyết định của hội nghị tập thể được thông qua tại cuộc họp về đường lối chủ trương chính sách kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể. Nghị quyết là loại văn bản có tính lãnh đạo chỉ đạo khi viết không chia thành các điều khoản. b. Quyết định Là một hình thức văn bản để các cơ quan nhà nước và các nhà chức trách thực hiện thẩm quyền của mình trong việc quy định các vấn đề chế độ chính sách về tổ chức bộ máy về nhân sự và các công việc khác văn bản hành chính cá biệt . Quyết định có tính lãnh đạo chỉ đạo như nghị quyết nhưng thể hiện thành các điều khoản cụ thể và được dùng để ban hành hoặc bãi bỏ các quy chế quy định về chủ trương chính sách tổ chức bộ máy nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của tổ chức ban hành chế độ điều lệ quy chế. kèm theo. c. Quy định Là văn bản xác định các nguyên tắc tiêu chuẩn thủ tục và chế độ cụ thể về một lĩnh vực công tác nhất định. d. Quy chế Là văn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.