tailieunhanh - Bài giảng Mô hinh hóa môi trường

\Bài giảng Mô hinh hóa môi trường trình bày tổng quan về mô hình hóa môi trường, khí quyển và hoàn lưu khí quyển, ô nhiễm môi trường không khí, mô hình Gauss, Sutiion, mô hình hóa chất lượng nước hồ, mô hình dòng chảy và lan truyền chất trong kênh sông,.Mời bạn đọc cùng tham khảo. | PD F -X C h a n ge PD F -X C h a n ge 18:05 N O W ! y N O W ! bu to k lic C m C lic k to bu y w .d o c u -tr a c k .c w o .d o c u -tr a c k .c MÔ HÌNH HÓA MÔI TR 1. T NG QUAN V MÔ HÌNH HÓA MÔI TR 2. KHÍ QUY N VÀ HOÀN L U KHÍ QUY N 3. CÁC Y U T KT .H NG. NG 5 - M c tiêu MÔ HÌNH HÓA MÔI TR 9 - Tài li u h c t p: [1] L ng V n Vi t, Mô hình hóa môi tr NG NG LÊN S PHÁT TÁN CH T Ô NHI M KK NG KHÔNG KHÍ ng, H Công Nghi p, 2013. 4. Ô NHI M MÔI TR 5. MÔ HÌNH GAUSS, SUTTON 6. MÔ HÌNH BERLIAND 7. MÔ HÌNH HÓA CH T L NG N CH Nhóm 1, Th 4 Ng v n Cao H c 2Nhóm 2, Th 4 8. MÔ HÌNH STREETER-PHELP 9. MÔ HÌNH DÒNG CH Y VÀ LAN TRUY N CH T TRONG KÊNH SÔNG 10. MÔ HÌNH DÒNG CH Y VÀ LAN TRUY N CH T TRONG T 10. Tài li u tham kh o: 1. ng V n B ng (2005). Mô hình toán thu v n. i h c Thu i, Hà N i. 2. Tr n Ng c Ch n (2000). Ô nhi m môi tr ng không khí và x lý khí th i. Nxb Khoa h c và K thu t, Hà N i. 3. Ph m Ng c ng (1997). Môi tr ng không khí. Nxb Khoa h c và K thu t, Hà N i. 4. Ph m Ng c H , ng Th Kim Loan, Tr nh Th Thanh (2009). Giáo trình c s môi tr ng không khí. Nxb Giáo D c. 5. Ph m Ng c H , Hoàng Xuân C (1991). C s khí t ng h c. Nxb Khoa h c và K Thu t, Hà N i. 2 1 3 4 o m w w w w PD F -X C h a n ge PD F -X C h a n ge 18:05 N O W ! y N O W ! bu to k lic C m C lic k to bu y w .d o c u -tr a c k .c w o .d o c u -tr a c k .c 5 6 Các mô un Nhân mô hình I t S=I t-Q S Q t t S t dS dt I Q I Q 8 Mô hình h ch a 7 o m w w w w PD F -X C h a n ge PD F -X C h a n ge 18:05 N O W ! y N O W ! bu to k lic C m C lic k to bu y w .d o c u -tr a c k .c w o .d o c u -tr a c k .c Ti n trình v n hành mô hình Thu th p d li u Mô hình Hi u ch nh Ki m nh Tiên oán 9 10 Hi u ch nh các thông s mô hình • Các u ki n áp d ng mô hình và i u ki n th c t ph i ng thích áp ng khung th i gian c a d án, kinh phí th c hi n, thi t máy móc, nhân l c và các n i dung c n th c hi n. • Có chính xác cao trong mô ph ng, có các công c trong hi u ch nh tham s mô hình (Calibration), ki m t qu (Verification) Mô hình th ng xuyên is c c p

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    58    0    19-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.