tailieunhanh - Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND - Thành phố Hồ Chí Minh

"Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND - Ban hành các quy định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan lập kế hoạch và dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông, khuyến ngư. nội dung chi tiết. | Ký bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email thongtinchinhphu@ Cơ quan Van phòng Chính phủ Thời gian ký 2014 16 23 31 07 00 ỦYBANNHÂNDÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGÈĨA VIỆT NAM THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 08 2014 QĐ-ƯBND Thànhphể Hồ Chi Minh ngày tAtháng 02 năm 20Ỉ4 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các định mức linh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông khuyến ngư trên đ ịa bàn Thành phố HỂ Chỉ Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THỈNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 2Ố tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 02 2010 ND-CP ngày 08 tháng 0 Chính phủ về khuyên nông Căn cứ Thông tư liên tịch số 183 2010 TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chỉnh - Bộ Nông nghiệp và Phá triển nông thôn hướng dẫn chế độ quân lý sử dụng kỉnh phí ngân sách nỉ là nước đoi với 1 năm 2010 của hoạt động khuyên nông Xét Tờ trình số 77 TTr-SNN w Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật mo hỉnh khuyến nông khuyến xuất của Sở Khoa học và Công nghệ laĩcông văn số 202 SKHCN-QLKH. ngày 31 tháng 01 năm 2013 và ý kiến qe xuất của Sở Tư phá tại Văn bản so 1177 STP-VB ngày 05 tháng 4 năm 2013 về thẩm định dự 1hào Quyết định phê duyệt định mức kỉnh tề kỹ thuật thực hiện hoạt động khuyến nông khuyến ngự trên địa bàn Thành phổ ngày 14 tháng 01 năm 2014 của ngư trên địa bàn Thàn 1 phố ý kiến đề QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo kinh tế kỹ thuật mô hình khuyển nông. Hô Chỉ Minh theo chỉ tiết đính kèm . Điều 2. Các định mức kỉnh tế kỹ thuật này làm cơ sờ để Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan lập thấm quyền phê duyệt để triển khai thực hiệr Quyết định này Quý định định mức khuyến ngư trên địa bần Thành phế kế hoạch và dự toán kinh phỉ trình cáp các mô hình khuyên nông khuyến ngư. Điều 3. Quyết định này có hiệu h C thỉ hành sau ỉ 0 ngà 7 kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng ủy bsn nhân dân Thành phấ Giám đác Sỡ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giám đốc Sở Tài chính và Thù trưởng các đơn .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
299    172    2    11-06-2023
7    188    2    11-06-2023
56    154    0    11-06-2023
4    154    0    11-06-2023
9    151    0    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.