tailieunhanh - Bài tập ôn trắc nghiệm thi Tin A

Bài tập ôn trắc nghiệm thi Tin A gồm 280 câu hỏi trắc nghiệm tin học A với những câu hỏi cơ bản về kiến thức tin học, giúp cho các bạn hệ thống hóa kiến thức tin học của mình, có kế hoạch ôn tập đúng hướng để hoàn thành bài thi tốt hơn. | Bài tập ôn trắc nghiệm thi A Trung tâm tin học Quang Huy PHAÀN I : THOÂNG TIN VAØ BIEÅU DIEÃN THOÂNG TIN Caâu 1 : Thoâng tin (information) laø gì? a. Thoâng tin laø söï phaûn aùnh nhaän thöùc cuûa con ngöôøi veà theá giôùi quan. b. Thoâng tin laø hình aûnh, aâm thanh, chöõ vieát, c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 2 : Döõ lieäu (data) laø gì? a. Döõ lieäu (data) laø söï bieåu dieãn cuûa thoâng tin vaø ñöôïc theå hieân baèng caùc tín hieäu vaät lyù. b. Döõ lieäu laø nhöõng soá lieäu. c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 3 : Trong maùy tính ñôn vò duøng ñeå ño thoâng tin laø: a. byte b. bit c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai Caâu 4 : Moät Byte baèng bao nhieâu bit : a. 4 bits b. 8 bits c. 16 bits d. 32 bits Caâu 6 : Moät TetraByte baèng : a. 1,099,511,267,776 bytes b. 1024 GigaByte c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai Caâu 7 : Moät KiloByte baèng : a. 210 Bytes b. 1024 Bytes c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu sai Caâu 8 : Moät MeâgaByte baèng : a. 220 Bytes b. 1,048,576 Bytes 10 c. 2 KB d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 9 : Moät GigaByte baèng : a. 230 Bytes b. 220TB c. 1024 MB d. Caâu b,c ñuùng Caâu 10 : Trong maùy tính thoâng tin ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng : a. Aâm thanh b. Hình aûnh c. Vaên baûn d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 11 : 2 KB baèng : a. 1024 Bytes b. 3072 Bytes c. 2048 Bytes d. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 12 : Quaù trình xöû lí thoâng tin trong maùy tính ñieän töû bao goàm böôùc : a. Xöû lí döõ lieäu, Nhaäp döõ lieäu, Xuaát döõ lieäu b. Nhaäp döõ lieäu, Xöû lí döõ lieäu, Xuaát döõ lieäu Trang 1 Bài tập ôn trắc nghiệm thi A Trung tâm tin học Quang Huy c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai. Caâu 13 : Thoâng tin trong maùy tính coù theå ñöôïc bieåu dieãn bôûi caùc heä ñeám : a. Heä nhò phaân (heä cô soá 2). b. Heä thaäp phaân (heä cô soá 10). c. Heä baùt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.