tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14041:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14041:2000 bổ sung cho tiêu chuẩn TCVN ISO 14040, nhằm xác định các yêu cầu và các quy trình cần thiết đối với việc thu thập và chuẩn bị cho việc xác định mục tiêu, phạm vi đánh giá chu trình sống (ĐGCTS) thực hiện, diễn giải và báo cáo phân tích kiểm kê chu trình sống (PTKKCTS). | TCVN T I Ê u c H u Ẩ N V I Ệ T N A M TCVN ISO 14041 2000 ISO 14041 1998 QUẢN Lý MÔI TRƯỜNG -ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM -XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU PHẠM VI VÀ PHÂN TÍCH KIEM kê Environmental Management - Life Cycle Assessment -Goal and scope Definition and inventory analysis HÀ NỘI - 2000 TCVN ISO 14041 2000 Lời nói đầu TCVN ISO 14041 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14041 1998. TCVN ISO 14041 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC 207 Quản lý môi trường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 2 TCVN ISO 14041 2000 Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này đề cập tới hai giai đoạn của đánh giá chu trình sống ĐGCTS qui định mục tiêu phạm vi và phân tích kiểm kê chu trình sống PTKKCTS như đã định rõ trong ISO14040. Giai đoạn xác định mục tiêu và phạm vi là giai đoạn quan trọng bởi vì nó xác định xem tại sao ĐGCTS cần được tiến hành bao gồm cả việc sử dụng dự kiến các kết quả và mô tả hệ thố ng được nghiên cứu và các loại dữ liệu được nghiên cứu. Mục đích lĩnh vực và việc dự kiế n sử dụng của nghiên cứu sẽ gây ảnh hưởng đến phương hướng và chiều sâu của việc nghiên cứu việc đề cập đến các vấn đề như phạm vi địa lý và tầm nhận thức về thời gian nghiên cứu và chấ t lượng của các dữ liệu sẽ là rât cần thiết. PTKKCTS bao gồm việc thu thập các dữ liệu cần thiết cho việc đạt được mục tiêu nghiên cứu đã được xác định. Quan trọng là việc kiểm kê các dữ liệu đầu vào đầu ra đối với hệ thố ng phải được nghiên cứu. Trong giai đoạn diễn giải PTKKCTS xem điều 7 của tiêu chuẩn này các dữ liệu được đánh giá theo mục tiêu và phạm vi theo việc thu thập các dữ liệu bổ sung hoặc là cả hai. Giai đoạn diễn giải cũng là kết quả của sự nâng cao hiểu biết về dữ liệu với mục đích báo cáo. Do PTKKCTS là việc thu thập và phân tích các dữ liệu đầu vào đầu ra và không có sự đánh giá các tác động môi trường có liên quan tới các dữ liệu này nên việc diễn giải các kết quả PTKKCTS tự bản thân nó không thể là cơ sở cho việc đạt được các kết luận về

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    55    0    21-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.