tailieunhanh - pes1ohp_a4

Tham khảo sách 'pes1ohp_a4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A d H g ứ g Ộ w s 2 s H ứ 3J bì D -p A rl U a H D a a Q 2 o D Copyright Michael J. Pont 2002-2006 This document may be freely distributed and copied provided that copyright notice at the foot of each OHP page is clearly visible in all copies. II Seminar 1 Hello Embedded World 1 Overview of this seminar 2 Overview of this course 3 By the end of the course . 4 Main course textbook 5 Why use C 6 Pre-requisites 7 The 8051 microcontroller 8 The super loop software architecture 9 Strengths and weaknesseses of super loops 10 Example Central-heating controller 11 Reading from and writing to port pins 12 SFRs and ports 13 SFRs and ports 14 Creating and using sbit variables 15 Example Reading and writing bytes 16 Creating software delays 17 Using the performance analyzer to test software delays 18 Strengths and weaknesses of software-only delays 19 Preparation for the next seminar 20 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.