tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14040:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14040:2000 quy định khuôn khổ, các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc thực hiện và báo cáo các nghiên cứu về đánh giá chu trình sống. Tiêu chuẩn này không mô tả chi tiết kỹ thuật đánh giá chu trình sống. , | TCVN T I Ê u c H u Ẩ N V I Ệ T N A M TCVN ISO 14040 2000 ISO 14040 1997 QUẢN Lý MÔI TRƯỜNG -ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM -NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHổ Environmental management - Life cycle assessment -Principles and framework HÀ NỘI - 2000 Lời nói đầu TCVN ISO 14040 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14040 1997. TCVN ISO 14040 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC 207 Quản lý môi trường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 2 Lời giới thiệu Việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và các tác động có thể liên quan đến sản phẩm được sản xuất và tiêu dùng đã làm gia tăng mối quan tâm đến việc xây dựng các phương pháp để hiểu một cách thấu đáo và làm giảm các tác động này. Một trong những kỹ thuật đang được nghiên cứu triển khai cho mục đích này là việc đánh giá chu trình số ng ĐGCTS . Tiêu chuẩn này mô tả các nguyên tắc và khuôn khổ cho việc thực hiện và báo cáo các nghiên cứu về ĐGCTS và bao gồm cả một số yêu cầu tố i thiểu. ĐGCTS là một kỹ thuật để đánh giá các khía cạnh môi trường và các tác động tiềm ẩn có liên quan đế n sản phẩm bằng cách - tập hợp các kiểm kê về đầu vào và đầu ra có liên quan của hệ thố ng sản phẩm - đánh giá các tác động môi trường tiềm ẩn có liên kết với các đầu vào và đầu ra này - giải thích các kế t quả của các phân tích thố ng kê và các bước đánh giá các tác động có liên quan đến các đố i tượng nghiên cứu. ĐGCTS nghiên cứu các khía cạnh môi trường và các tác động tiềm ẩn trong suố t thời gian tồn tại của sản phẩm có nghĩa là từ khi được sản sinh ra đến khi chấm dứt sự tồn tại từ các thành phần nguyên liệu thô thông qua các quá trình sản xuất sử dụng và thải bỏ. Phạm trù chung của các tác động môi trường cần phải xem xét bao gồm việc sử dụng các nguồn lực sức khoẻ con người và các vấn đề về sinh thái. ĐGCTS có thể hỗ trợ cho - việc xác định các cơ hội để cải thiện các khía cạnh môi trường của sản phẩm ở các điểm khác nhau trong chu trình số ng của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.