tailieunhanh - Bài giảng: Chức năng lãnh đạo trong quản trị

Chức năng điều khiển đề cập đến quá trình thúc đẩy và động viên nhân viên nhằm nâng cao thành tích của họ và đóng góp có hiệu quả vào các mục tiêu của doanh nghiệp. | CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ DÉn ®Õn §¹t ®­îc môc ®Ých ®Ò ra cña Tæ chøc X¸c lËp môc ®Ých, thµnh lËp chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn kÕ ho¹ch cÊp nhá h¬n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng QuyÕt ®Þnh nh÷ng g× ph¶i lµm, lµm nh­ thÕ nµo vµ ai sÏ lµm viÖc ®ã §Þnh h­íng, ®éng viªn tÊt c¶ c¸c bªn tham gia vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn Theo dâi c¸c ho¹t ®éng ®Ó ch¾c ch¾n r»ng chóng ®­îc hoµn thµnh nh­ trong kÕ ho¹ch LËp kÕ ho¹ch Tæ chøc Lãnh đạo KiÓm tra NỘI DUNG TRÌNH BÀY Một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển (lãnh đạo) Mục đích của chức năng điều khiển Nội dung Động viên tinh thần làm việc của nhân viên Phong cánh lãnh đạo lãnh đạo YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC Môc tiªu cña tæ chøc ®­îc hoµn thµnh th«ng qua nç lùc cña nhiÒu ng­êi C¸c c¸ nh©n cã nhiÖm vô kh¸c nhau vµ b¶n th©n hä còng kh¸c nhau C¸c c¸ nh©n kh«ng thuÇn chØ lµ thµnh viªn cña tæ chøc mµ cßn lµ thµnh viªn cña nhiÒu hÖ thèng kh¸c nhau vµ lîi Ých cña hä còng kh«ng ®ång nhÊt Muèn l·nh ®¹o mäi ng­êi ®­îc tèt th× ph¶i hiÓu ®Æc tÝnh cña | CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ DÉn ®Õn §¹t ®­îc môc ®Ých ®Ò ra cña Tæ chøc X¸c lËp môc ®Ých, thµnh lËp chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn kÕ ho¹ch cÊp nhá h¬n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng QuyÕt ®Þnh nh÷ng g× ph¶i lµm, lµm nh­ thÕ nµo vµ ai sÏ lµm viÖc ®ã §Þnh h­íng, ®éng viªn tÊt c¶ c¸c bªn tham gia vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn Theo dâi c¸c ho¹t ®éng ®Ó ch¾c ch¾n r»ng chóng ®­îc hoµn thµnh nh­ trong kÕ ho¹ch LËp kÕ ho¹ch Tæ chøc Lãnh đạo KiÓm tra NỘI DUNG TRÌNH BÀY Một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển (lãnh đạo) Mục đích của chức năng điều khiển Nội dung Động viên tinh thần làm việc của nhân viên Phong cánh lãnh đạo lãnh đạo YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC Môc tiªu cña tæ chøc ®­îc hoµn thµnh th«ng qua nç lùc cña nhiÒu ng­êi C¸c c¸ nh©n cã nhiÖm vô kh¸c nhau vµ b¶n th©n hä còng kh¸c nhau C¸c c¸ nh©n kh«ng thuÇn chØ lµ thµnh viªn cña tæ chøc mµ cßn lµ thµnh viªn cña nhiÒu hÖ thèng kh¸c nhau vµ lîi Ých cña hä còng kh«ng ®ång nhÊt Muèn l·nh ®¹o mäi ng­êi ®­îc tèt th× ph¶i hiÓu ®Æc tÝnh cña tõng c¸ nh©n ®Ó s¾p xÕp hä vµo nh÷ng vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt. KHÁI NIỆM VỀ CN LÃNH ĐẠO CN điều khiển đề cập đến quá trình thúc đẩy và động viên nhân viên nhằm nâng cao thành tích của họ và đóng góp có hiệu quả vào các mục tiêu của doanh nghiệp. Keith Davis: Điều khiển là chức năng thuyết phục những người khác hăng hái phấn đấu cho những mục tiêu xác định George Terry: điều khiển là hoạt động gây ảnh hưởng đến con người nhằm phấn đấu một cách tự nguyện cho những mục tiêu của nhóm Harold Koontz: điều khiển là sự gây ảnh hưởng đến con người nhằm theo đuổi việc đạt được một mục đích chung “Điều khiển là một quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay nhóm nhằm đạt được mục đích trong tình huống nhất định” Tác động, ảnh hưởng đến người khác để chắc chắn rằng công việc của người đó sẽ được hoàn thành với hiệu quả cao BẢN CHẤT KHÁI NIỆM VỀ CN ĐIỀU KHIỂN 2 vấn đề quan tâm trong khái niệm Gây ảnh hưởng đến những người khác Bằng quyền lực Bằng những tác động ảnh hưởng đến quyền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.