tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14025:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14025:2003 phân định và mô tả các yếu tố và các vấn đề liên quan đến Các công bố môi trường kiểu III và các chương trình tương ứng, bao gồm cả xem xét kỹ thuật, hình thức công bố và thông báo công bố, xem xét về mặt quản lý đối với việc soạn thảo và/ hoặc ban hành Công bố môi trường kiểu III. | TCVN T I ÊU CHUẨN V I ỆT NAM TCVN ISO TR 14025 2003 ISO TR 14025 2000 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG Bố MÔI TRƯỜNG -CÔNG Bố VỂ MÔI TRƯỜNG KIEU III Environmental labels and declarations -Type III environmental declarations HÀ NỘI - 2003 Mục lục Lời nói đầu. 3 Lời giới thiệu . 4 1 Phạm vi áp dụng. 5 2 Tiêu chuẩn viện dẫn . 5 3 Thuật ngữ và định nghĩa . 6 4 Mục đích của Công bố môi trường kiểu III . 8 5 Các xem xét kỹ thuật. 8 Khái quát chung. 8 Các lựa chọn về phương pháp luận . 8 Hạng Loại thiết lập trước của các thông số . 11 Thông tin môi trường bổ sung. 12 Đảm bảo chất lượng dữ liệu và các dạng thiết lập trước của thông tin . 12 6 Đóng góp của bên hữu quan . 13 Khái quát chung. 13 Các mức gợi ý cho đóng góp của bên hữu quan . 13 Các quan điểm đối với thiết lập các yêu cầu thông tin cụ thể cho sản phẩm . 14 Những tuỳ chọn có thể được dùng để đề cập đế n sự đóng góp của bên hữu quan . 14 7 Hình thức công bố và thông báo công bố . 15 Khái quát chung. 15 Thiết lập các nhu cầu thông tin của người sử dụng . 15 Các hình thức và thiết kế của Công bố môi trường kiểu III . 16 Kết hợp Công bố môi trường kiểu III với các nhãn môi trường khác . 18 Nghiên cứu và kinh nghiệm . 18 8 Thủ tục thiết lập Công bố môi trường kiểu III và chương trình thực hiện. 19 Khái quát chung. 19 Lập ra các yêu cầu tối thiểu cho chương trình . 20 Lựa chọn các chủng loại sản phẩm . 20 Các yêu cầu liên quan . 20 Chứng nhận phù hợp . 20 Sự công nhận . 21 Sự thừa nhận lẫn nhau . 21 Chuyển giao công nghệ . 21 Soát xét định kỳ. 21 Phụ lục A Xem xét các phương pháp luận và các ứng dụng của chúng cho Công bố môi trường kiểu III . 22 Phụ lục B Các ví dụ về vai trò của các tổ chức liên quan đến các chương trình Công bố môi trường kiểu III . 37 Thư mục tài liệu tham khảo . 38 2 Lời nói đẩu TCVN ISO TR 14025 2003 được chấp nhận hoàn toàn từ Báo cáo kỹ thuật ISO TR 14025 2000. TCVN ISO TR 14025 2003 do Ban kỹ thuật TCVN TC 207

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.