tailieunhanh - Tổ chức quản trị

Tổ chức là một hệ thống những hoạt động hay nỗ lực của hai hay nhiều người được kết hợp với nhau một cách có ý thức. Tổ chức được hình thành khi hai hay nhiều người cùng nhau hợp tác và thoả thuận một cách chính thức để phối hợp những nỗ lực của họ nhằm hoàn thành những mục tiêu chung. | CHỨC NĂNG TỔ CHỨC TRONG QUẢN TRỊ DÉn ®Õn §¹t ®­îc môc ®Ých ®Ò ra cña Tæ chøc X¸c lËp môc ®Ých, thµnh lËp chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn kÕ ho¹ch cÊp nhá h¬n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng QuyÕt ®Þnh ai sÏ lµm viÖc ®ã vµ tæ chøc thùc hiÖn nh­ thÕ nµo? §Þnh h­íng, ®éng viªn tÊt c¶ c¸c bªn tham gia vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn Theo dâi c¸c ho¹t ®éng ®Ó ch¾c ch¾n r»ng chóng ®­îc hoµn thµnh nh­ trong kÕ ho¹ch LËp kÕ ho¹ch Tæ chøc §iÒu phèi KiÓm tra NỘI DUNG TRÌNH BÀY Khái niệm về công tác tổ chức Nội dung của công tác tổ chức Tổ chức cơ cấu Một số loại cơ cấu tổ chức cơ bản Tổ chức quá trình Quyền lực và sự phân tán - tập trung quyền lực Tổ chức nhân sự Những vấn đề về xây dựng tổ chức KHÁI NIỆM VỀ CHỨC NĂNG TỔ CHỨC KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC Tổ chức là một hệ thống những hoạt động hay nỗ lực của hai hay nhiều người được kết hợp với nhau một cách có ý thức. Tổ chức được hình thành khi hai hay nhiều người cùng nhau hợp tác và thoả thuận một cách chính thức để phối hợp những nỗ lực của họ nhằm hoàn thành những mục tiêu chung. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỔ CHỨC Kết hợp các nỗ lực Công việc phức tạp có thể được hoàn thành nếu các thành viên cùng nhau nỗ lực góp sức và trí tuệ để giải quyết Có mục đích chung Mục tiêu chung sẽ đem lại cho các thành viên của tổ chức một tiêu điểm để tập hợp lại Phân công lao động Phân chia có hệ thống các nhiệm vụ phức tạp thành những công việc cụ thể. Hệ thống thứ bậc quyền lực Quyền lực là quyền điều khiển hành động của những người khác. Sự phối hợp nỗ lực của các thành viên sẽ trở nên rất khó khăn nếu không có hệ thống thứ bậc rõ ràng. KHÁI NIỆM VỀ CT TỔ CHỨC “ Công tác tổ chức là liên kết các bộ phận, các nguồn lực trong một thể thống nhất để thực hiện các chiến lược sách lược, các kết hoạch đã đề ra ” “ Công tác tổ chức là công việc liên quan đến các hoạt động thành lập nên các bộ phận trong tổ chức bao gồm các khâu (các bộ phận chức năng) và các cấp ” Hàng dọc để đảm nhận hoạt động cần thiết Xác lập mối quan hệ về nhiệm vụ và quyền hạn giữa các bộ phận MỤC ĐÍCH . | CHỨC NĂNG TỔ CHỨC TRONG QUẢN TRỊ DÉn ®Õn §¹t ®­îc môc ®Ých ®Ò ra cña Tæ chøc X¸c lËp môc ®Ých, thµnh lËp chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn kÕ ho¹ch cÊp nhá h¬n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng QuyÕt ®Þnh ai sÏ lµm viÖc ®ã vµ tæ chøc thùc hiÖn nh­ thÕ nµo? §Þnh h­íng, ®éng viªn tÊt c¶ c¸c bªn tham gia vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn Theo dâi c¸c ho¹t ®éng ®Ó ch¾c ch¾n r»ng chóng ®­îc hoµn thµnh nh­ trong kÕ ho¹ch LËp kÕ ho¹ch Tæ chøc §iÒu phèi KiÓm tra NỘI DUNG TRÌNH BÀY Khái niệm về công tác tổ chức Nội dung của công tác tổ chức Tổ chức cơ cấu Một số loại cơ cấu tổ chức cơ bản Tổ chức quá trình Quyền lực và sự phân tán - tập trung quyền lực Tổ chức nhân sự Những vấn đề về xây dựng tổ chức KHÁI NIỆM VỀ CHỨC NĂNG TỔ CHỨC KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC Tổ chức là một hệ thống những hoạt động hay nỗ lực của hai hay nhiều người được kết hợp với nhau một cách có ý thức. Tổ chức được hình thành khi hai hay nhiều người cùng nhau hợp tác và thoả thuận một cách chính thức để phối hợp những nỗ lực của họ nhằm hoàn thành những

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.