tailieunhanh - Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Minh Huy

Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: những thông tin chung về Thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho phát triển Thương mại điện tử, các hình thức giao dịch trong Thương mại điện tử, xây dựng giải pháp Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường trên mạng, kỹ năng giao tiếp trực tuyến, kỹ năng Marketing trực tuyến, các rủi ro trong họat động Thương mại điện tử,.qua bài giảng Thương mại điện tử của Trần Đình Huy. | CHƢƠNG 1. Tổng quan về Thƣơng mại điện tử 4 . Khái niệm TMĐT 4 . Quá trình và xu hƣớng phát triển TMĐT 7 . Quá trình phát triển 7 . Xu hƣớng phát triển của thƣơng mại điện tử . 9 . Đặc trƣng của thƣơng mại điện tử . 13 . Không trực tiếp tiếp xúc 13 . Khái niệm biên giới dần đƣợc xoá mờ 14 . Mạng lƣới thông tin chính là thị trƣờng 15 . Có sự tham gia của ít nhất ba chủ thể 16 . Độ lớn và vị trí của các doanh nghiệp trở nên không quan trọng . 16 . Lợi ích của TMDT . 17 . Đối với các doanh nghiệp 18 . Đối với khách hàng 25 . Đối với xã hội 28 . Các hình thức ứng dụng của thƣơng mại điện tử . 30 . Thƣ điện tử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.