tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14021:2003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14021:2003 uy định các yêu cầu để tự động công bố về môi trường, bao gồm các công bố bằng lời văn, bằng tiểu tượng, hình vẽ lên trên sản phẩm. Tiêu chuẩn này còn mô tả các thuật ngữ được lựa chọn dùng thông dụng trong các công bố về môi trường và đưa ra các yêu cầu mức độ sử dụng các thuật ngữ đó. | TCVN T I ÊU CHUẨN V I ỆT NAM TCVN ISO 14021 2003 ISO 14021 1999 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG Bố VÊ MÔI TRƯỜNG -Tự CÔNG Bố VÊ MÔI TRƯỜNG gHi nhãn Môi trường KIỂU II Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims Type II environmental labelling HÀ NỘI - 2003 Mục lục 1 Phạm vi áp dụng . 5 2 Tiêu chuẩn viện dẫn . 5 3 Thuật ngữ và định nghĩa. 5 4 Mục tiêu của việc tự công bố môi trường. 8 5 Các yêu cầu áp dụng cho tất cả các hình thức tự công bố môi trường. 9 6 Yêu cầu kiểm tra xác nhận công bố và đánh giá . 13 7 Các yêu cầu cụ thể đối với các công bố đã được lựa chọn . 15 Phụ luc A tham khảo Lược đồ về một hệ thống tái chế. 30 Thư mục tài liệu tham khảo . 31 2 Lời nói đẩu TCVN ISO 14021 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 14021 1999. TCVN ISO 14021 2003 do Ban kỹ thuật TCVN TC 207 Quản lý môi trường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.