tailieunhanh - Các chức năng trong quản trị

“. Lập kế hoạch được hiểu là việc lựa chọn một trong những phương án hành động tương lai cho tổ chức và cho từng bộ phận của tổ chức, là quá trình xác định các mục tiêu, các nhiệm vụ và phương pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó.” | CÁC CHỨC NĂNG TRONG QUẢN TRỊ Dẫn đến Đạt được mục đích đề ra của Tổ chức Xác lập mục đích, thành lập chiến lược và phát triển kế hoạch cấp nhỏ hơn để điều hành hoạt động Quyết định những gì phải làm, làm như thế nào và ai sẽ làm việc đó Định hướng, động viên tất cả các bên tham gia và giải quyết các mâu thuẫn Theo dõi các hoạt động để chắc chắn rằng chúng được hoàn thành như trong kế hoạch Lập kế hoạch Tổ chức Điều phối Kiểm tra LẬP KẾ HOẠCH KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH “. Lập kế hoạch là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định những biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.” KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH “. Lập kế hoạch được hiểu là việc lựa chọn một trong những phương án hành động tương lai cho tổ chức và cho từng bộ phận của tổ chức, là quá trình xác định các mục tiêu, các nhiệm vụ và phương pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó.” Lập kế hoạch là việc quyết định định trước xem Tổ chức cần phải làm những việc gì? làm như thế nào? Nguồn lực phân bổ thực hiện . | CÁC CHỨC NĂNG TRONG QUẢN TRỊ Dẫn đến Đạt được mục đích đề ra của Tổ chức Xác lập mục đích, thành lập chiến lược và phát triển kế hoạch cấp nhỏ hơn để điều hành hoạt động Quyết định những gì phải làm, làm như thế nào và ai sẽ làm việc đó Định hướng, động viên tất cả các bên tham gia và giải quyết các mâu thuẫn Theo dõi các hoạt động để chắc chắn rằng chúng được hoàn thành như trong kế hoạch Lập kế hoạch Tổ chức Điều phối Kiểm tra LẬP KẾ HOẠCH KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH “. Lập kế hoạch là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định những biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.” KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH “. Lập kế hoạch được hiểu là việc lựa chọn một trong những phương án hành động tương lai cho tổ chức và cho từng bộ phận của tổ chức, là quá trình xác định các mục tiêu, các nhiệm vụ và phương pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó.” Lập kế hoạch là việc quyết định định trước xem Tổ chức cần phải làm những việc gì? làm như thế nào? Nguồn lực phân bổ thực hiện ra sao? MỤC ĐÍCH CỦA LẬP KẾ HOẠCH “.là chắc chắn rằng các hoạt động của tổ chức đạt được mục tiêu và có hiệu quả cao” LY DO LẬP KẾ HOẠCH Các nguồn tài nguyên hạn chế Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên của tổ chức như nhân lực, tài chính. Tính không chắc chắn của môi trường quản lý Không thể đoán trước được các môi trường của quản lý Không thể đoán chắc chắn được hậu quả và kết quả của các quyết định Không thể đoán trước được sự thay đổi của môi trường tác động đến doanh nghiệp LỢI ÍCH CỦA LẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI NHỮNG TÌNH HUỐNG BẤT ĐỊNH VÀ THAY ĐỔI THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI. PHỐI HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NỖ LỰC CÁC BỘ PHẬN CỦA TỔ CHỨC LẠI VỚI NHAU ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH LÀ NỀN TẢNG CHO VIỆC PHỐI HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC NHAU CỦA TỔ CHỨC MỘT BẢN KẾ HOẠCH SẼ GIÚP VIỆC PHÂN CHIA RÕ RÀNG VỀ CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG CÁ NHÂN VÀ NHÓM TỪ ĐÓ GIÚP ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỌ TẬP TRUNG NỖ LỰC VÀ CÁC NGUỒN LỰC VÀO CÁC MỤC TIÊU CHÍNH. TẠO ĐỘNG LỰC VÀ TINH THẦN TẬP THỂ CHO .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.