tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14020:2000

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14020:2000 về Nhãn môi trường và công bố môi trường - Nguyên tắc chung thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn việc xây dựng và sử dụng nhãn môi trường và công bố môi trường. Tiêu chuẩn này nhằm phối hợp sử dụng với các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 14020. | TCVN T I Ê u c H u Ẩ N V I Ệ T N A M TCVN ISO 14020 2000 ISO 14020 1998 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG Bố MÔI TRƯỜNG -NGUYÊN TẮC CHUNG Environmental labels and declarations - General principles HÀ NỘI - 2000 Lời nói đầu TCVN ISO 14020 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14020 1998. TCVN ISO 14020 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC 207 Quản lý môi trường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 2 Lời giới thiệu Nhãn môi trường và công bố môi trường là một trong những công cụ của quản lý môi trường thuộc đối tượng của Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000. Nhãn môi trường và công bố môi trường cung cấp thông tin về một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua các đặc tính môi trường tổng thể một khía cạnh cụ thể hoặc một số khía cạnh môi trường. Người mua có thể sử dụng thông tin này khi lựa chọn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ mong muốn trên cơ sở xem xét về môi trường cũng như các xem xét khác. Người cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hy vọng rằng nhãn môi trường hoặc công bố môi trường sẽ có tác dụng ảnh hưởng đến quyết định của người mua có lợi đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Nế u nhãn môi trường hoặc công bố môi trường có được tác dụng này thì thị phần của sản phẩm hoặc dịch vụ có thể tăng lên và các nhà cung cấp khác có thể đáp lại bằng cách cải thiện các khía cạnh môi trường của các sản phẩm hoặc dịch vụ để giúp họ sử dụng các nhãn môi trường và công bố môi trường dẫn tới việc giảm bớt các căng thẳng về môi trường gây ra do các sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.