tailieunhanh - Bài giảng Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng bằng phần mềm Eviews Guide

Bài giảng Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Eviews Guide nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức cơ bản về phần mềm Eviews Guide, từ đó sử dụng phần mềm này một cách thành thạo trong việc thực hành Kinh tế lượng. | Hướng dẫn sử dụng Bài 1. Giới thiệu Khởi động, thoát Giao diện Các thanh thực đơn Start>Programs>Eview4>Nhấp Eview4 Bài 1. Giới thiệu Màn hình đầu tiên của Eview 4 Bài 1. Giới thiệu Thoát khỏi Eview Chọn thực đơn File, sau đó chọn Exit Bài 1. Giới thiệu Thực đơn File Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Edit Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Objects Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Quick Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Options Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Quick Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Options Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Windows và Help Bài 1. Giới thiệu Bài 2. Eview căn bản Tạo mới Workfile (New) Lưu workfile (Save) Mở workfile sẵn có (Load) Thay đổi kích thước workfile (resizing) Sắp xếp các biến của workfile (sort) Trích lọc dữ liệu từ workfile (extracting) Thay đổi cách thể hiện của workfile Các đối tượng và các thao tác trên đối tượng Tạo một workfile Vào thực đơn File/New/Workfile Chọn loại frequency thích hợp dữ liệu (Vd: Quaterly) Tại Start date nhập thời gian cho quan sát thứ nhất (Vd: 1955:1) Tại End date nhập thời gian cho quan sát cuối cùng (Vd: 2000:2) Nhấp OK Bài 2. Eview căn bản Tạo một workfile Ta đã tạo xong 1 workfile có khả năng chứa 751 quan sát từ quí I năm 1955 đến quí II năm 2000. Hai icon đối tượng C và Resid là do Eviews tạo ra trong mọi workfile. Bài 2. Eview căn bản Các loại Frequency Annual: Ta nhập năm theo 4 ký tự hoặc 2 ký tự đều được (Vd: SD: 1930 – ED: 2000) Semi-Annual (S): 1950:2 hay 1950S2 là tương đương nhau (Vd: SD: 1950:1 – ED: 1970S2) Quarterly (Q): Vd: SD: 1970Q1 – ED: 2000:4 Monthly (M): Vd: SD: 1945:1 – ED: 1970M5 Weekly và Daily: nhập vào 8:10:97 ngày 10 tháng 8 năm 1997. Undated hoặc irregular: Không theo chuỗi thời gian hoặc dữ liệu không đều Bài 2. Eview căn bản Lưu một workfile Vào thực đơn File/Save As hoặc File/Save Chọn thư mục chứa workfile tại Save in Đặt tên cho workfile tại File name Chọn kiểu cho workfile tại Save as type Nhấp nút Save để lưu | Hướng dẫn sử dụng Bài 1. Giới thiệu Khởi động, thoát Giao diện Các thanh thực đơn Start>Programs>Eview4>Nhấp Eview4 Bài 1. Giới thiệu Màn hình đầu tiên của Eview 4 Bài 1. Giới thiệu Thoát khỏi Eview Chọn thực đơn File, sau đó chọn Exit Bài 1. Giới thiệu Thực đơn File Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Edit Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Objects Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Quick Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Options Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Quick Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Options Bài 1. Giới thiệu Thực đơn Windows và Help Bài 1. Giới thiệu Bài 2. Eview căn bản Tạo mới Workfile (New) Lưu workfile (Save) Mở workfile sẵn có (Load) Thay đổi kích thước workfile (resizing) Sắp xếp các biến của workfile (sort) Trích lọc dữ liệu từ workfile (extracting) Thay đổi cách thể hiện của workfile Các đối tượng và các thao tác trên đối tượng Tạo một workfile Vào thực đơn File/New/Workfile Chọn loại frequency thích hợp dữ liệu (Vd: Quaterly)

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.