tailieunhanh - Quản lý đại cương

Tổ chức là một sự sắp xếp có chủ ý của con người nhằm thực hiện một số mục đích cụ thể nào đó. Mỗi một tổ chức thì có một mục đích khác nhau. Tổ chức bao gồm các thành viên con người trong đó. Nếu có một người thực hiện công việc thì không gọi là tổ chức Tổ chức có những cấu trúc có chủ ý và từ đó các thành viên có thể làm việc với nhau | QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG BỘ MÔN KINH TẾ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH Khái niệm cơ bản về quản lý đại cương Bản chất và nội dung của quản lý hoạt động Chức năng lập kế hoạch hoạt động Chức năng đảm bảo tổ chức cho hoạt động Chức năng điều phối hoạt động Chức năng kiểm tra Ôn tập chuẩn bị thi TÀI LIỆU THAM KHẢO . Đỗ Văn Phức, 2003, Quản lý đại cương, NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Thị Liên Hiệp, 2003, Quản trị học, NXB Thống kê Nguyễn Hải Sản, 2003. Quản trị học, NXB Thống kê. Robin S et al, 2000, Management, 2nd ed., Prentice Hall, Sydney, Australia. N XÃ HỘI HÓA LAO ĐỘNG Nhu cầu con người đa dạng và phong phú Sự khan hiếm và khó khăn trong tìm kiếm các yếu tố đầu vào sản xuất Sự cạnh tranh QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NGÀY CÀNG PHỨC TẠP HƠN TRONG THỰC TẾ . KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ “ Phương thức làm cho hoạt động tiến tới mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác” “ Quản trị là những hoạt động cần thiết | QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG BỘ MÔN KINH TẾ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH Khái niệm cơ bản về quản lý đại cương Bản chất và nội dung của quản lý hoạt động Chức năng lập kế hoạch hoạt động Chức năng đảm bảo tổ chức cho hoạt động Chức năng điều phối hoạt động Chức năng kiểm tra Ôn tập chuẩn bị thi TÀI LIỆU THAM KHẢO . Đỗ Văn Phức, 2003, Quản lý đại cương, NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Thị Liên Hiệp, 2003, Quản trị học, NXB Thống kê Nguyễn Hải Sản, 2003. Quản trị học, NXB Thống kê. Robin S et al, 2000, Management, 2nd ed., Prentice Hall, Sydney, Australia. N XÃ HỘI HÓA LAO ĐỘNG Nhu cầu con người đa dạng và phong phú Sự khan hiếm và khó khăn trong tìm kiếm các yếu tố đầu vào sản xuất Sự cạnh tranh QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NGÀY CÀNG PHỨC TẠP HƠN TRONG THỰC TẾ . KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ “ Phương thức làm cho hoạt động tiến tới mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác” “ Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung ” “.Quản lý là quá trình làm việc với và thông qua những người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn biến động.” Tổ chức và các mục tiêu của tổ chức Làm việc với và thông qua những người khác Kết quả và hiệu quả KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ. Tổ chức là một sự sắp xếp có chủ ý của con người nhằm thực hiện một số mục đích cụ thể nào đó. Mỗi một tổ chức thì có một mục đích khác nhau. Tổ chức bao gồm các thành viên con người trong đó. Nếu có một người thực hiện công việc thì không gọi là tổ chức Tổ chức có những cấu trúc có chủ ý và từ đó các thành viên có thể làm việc với nhau Mục đích khác nhau Cấu trúc chủ định Con người Câu hỏi 3 đặc tính của tổ chức Tại sao nhà quản lý lại quan trọng với sự thành công của tổ chức Tại sao tổ chức lại thay đổi KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ. Làm việc với và thông qua những người khác Quá trình xã hội hóa quá trình lao động, phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.