tailieunhanh - Ba Tượng Phật Sống

Năm đó, chúa Nguyễn Ánh bị Tây Sơn truy nã nên phải bỏ thành Gia Định mà chạy về phía làng Tây Sơn Nhì. Trời vừa tối, Chúa Nguyễn đến một kiểng chùa. Quá mệt mỏi, phần thì quân Tây Sơn đang rượt phía sau, Chúa Nguyễn cùng hai vị quan hộ vệ đành vào chùa mà trốn. Trong chùa, lúc ấy có ông sư già đang tụng kinh. Sau khi nghe Chúa Nguyễn bày tỏ sự thật, sư cụ nói: Xin các vị vào phía sau thay xiêm đổi áo, y theo lời bần tăng, phải làm như vầy | Ba Tượng Phật Sống Dân gian Ba Tượng Phật Sống Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 13-October-2012 Năm đó chúa Nguyễn Ánh bị Tây Son truy nã nên phải bỏ thành Gia Định mà chạy về phía làng Tây Son Nhì. Trời vừa tối Chúa Nguyễn đến một kiểng chùa. Quá mệt mỏi phần thì quân Tây Son đang rượt phía sau Chúa Nguyễn cùng hai vị quan hộ vệ đành vào chùa mà trốn. Trong chùa lúc ấy có ông sư già đang tụng kinh. Sau khi nghe Chúa Nguyễn bày tỏ sự thật sư cụ nói Xin các vị vào phía sau thay xiêm đổi áo y theo lời bần tăng phải làm như vầy. Chập sau quân Tây Son kéo tới xúm bao vây ông sư nọ mà hỏi Nguyễn Ánh đâu rồi Nói mau bằng không ta chém đầu. Sư cụ nói Mô phật xin các ông cứ lục xét chùa. Nế u có bần tăng cam chịu tội. Viên chỉ huy bèn đem cây đèn trên bàn Phật xuống mà rọi từ trong ra ngoài. Bỗng nhiên hắn dòm xuống bàn phật mà la lớn Ba đứa nào đây Quân đâu Mau chém nó. Chừng xét kỹ lại rọ ràng là ba cốt phật. Hỏi sao không để trên bệ sư cụ trả lời đó là mấy cốt Phật của chùa ở làng kế bên đem gởi chùa ấy vừa bị sập chùa bên này không có chỗ trống nên để tạm dưới đất. Nghe hữu lý quân Tây Son rút lui. Sau đó Chúa Nguyễn Ánh cùng hai vị quan hộ vệ từ trên bàn Phật bước xuống vô cùng mừng rỡ khen gợi sư cụ. Số là khi nãy sư cụ có sáng kiế khiêng tượng Phật xuống đất. Thay vào đó ba người tị nạn khoác áo cà sa leo lên bệ ngồi chắp tay không nhúc nhích giả như tượng thật. Quân Tây Son nào có ngờ Trang 1 1 http .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.