tailieunhanh - Bài giảng Địa chất dầu khí

Bài giảng Địa chất dầu khí nhằm giúp cho các bạn biết được những kiến thức về: Bitum trong tự nhiên, dầu mỏ, khí tự nhiên và khí đốt, nguồn gốc dầu mỏ và khí đốt, sự di chuyển và tích tụ của dầu mỏ, đá chứa dầu khí, đá chắn dầu khí, hệ thống chứa dầu khí và phân bố dầu khí trong lòng trái đất, và một số kiến thức khác. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Dầu khí và những ngành có liên quan. | Chương I : BITUM TRONG T I . Kaustobiolit – Đá sinh v t cháy NHIÊN Kaustobiolit là khoáng v t thu c d ng tr m tích, ñư c hình thành trong môi trư ng nư c, có ngu n g c sinh v t và có kh năng cháy ñ sinh ra nhi t. Thành ph n hoá h c ch y u c a Kaustobiolit cũng là các nguyên t có m t trong d u m và khí ñ t (vì chúng ñư c hình thành t xác c a ñ ng - th c v t), bao g m các nguyên t : C , H , S , O , N Các h p ch t d nguyên t là nh ng h p ch t h u cơ trong thành ph n ngoài: Carbon và Hidro còn ch a nh ng nguyên t như: S , O , N Các v t ch t h u cơ (xác c a ñ ng - th c v t) ñư c l ng ñ ng trong môi trư ng không có ho c r t ít Oxi như trong các h nư c tù (không có s ñ i lưu c a các dòng nư c). Do hàm lư ng c a Oxi r t th p cho nên m c ñ phân hu các v t li u h u cơ kém, do ñó chúng ñư c b o t n m c ñ nào ñó tuỳ thu c vào hàm lư ng c a Oxi (kho ng vài % v t li u h u cơ ñư c b o t n) khi các v t li u h u cơ ñư c b o t n chúng s ñư c l ng ñ ng và ñư c chôn vùi cùng v i các v t li u tr m tích. T các h p ch t ñơn gi n s ñư c polime hoá l i thành các h p ch t h u cơ không tan trong môi trư ng nư c và các dung môi h u cơ. S n ph m phân hu c a các h p ch t h u cơ trong môi trư ng kh ñư c g i là Kerogen (Kerogen không có kh năng hoà tan trong nư c và các dung môi h u cơ). VCHC Xác ĐV-TV H2O + CO2 + mùn ( không khí ) Than và khí (CO2 ; CH4) ( không có ho c ít Oxi ) phân hu Th c v t b c cao Th c v t b c th p và Đ ng v t mùn Th c v t Trôn vùi Cacbonate hoá T, P (kerogen lo i 3) (Than hoá) phân hu ch t h u cơ Polime hoá Kerogen (phân tán trong ñá tr m tích) (lo i 1 , 2) T 500C D um và khí ñ t Đá phi n cháy Đá d u – Pirobitum : là nh ng ñá h t m n giàu v t ch t h u cơ khi ñưa vào gia nhi t s cho ta s n ph m gi ng như d u m . D u khí ch y u bao g m các v t ch t h u cơ (phân h y t th c v t và ñ ng vât b c th p) ñư c l ng ñ ng trong môi trư ng kh phân hu cho ra s n ph m Kerogen, n u ñư c trôn vùi nhi t ñ : ♦ T < 500C → Đá d u và ñá phi n cháy.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.