tailieunhanh - Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị vào công ty cổ phần hải sản Nha Trang

Mục tiêu nghiên cứu đề tài: hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán quản trị, phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán và kế toán quản trị tại công ty cổ phần hải sản Nha Trang, nghiên cứu triển khai ứng dụng kế toán quản trị vào công ty cổ phần hải sản Nha Trang là mục đích chính mà đề tài này tập trung giải quyết. | B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C NHA TRANG ---------- HUỲNH TH HÒA NGHIÊN C U NG D NG K TOÁN PH N QU N TR VÀO CÔNG TY C H I S N NHA TRANG LU N VĂN TH C SĨ NHA TRANG - NĂM 2010 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C NHA TRANG ---------- HUỲNH TH HÒA NGHIÊN C U NG D NG K TOÁN PH N QU N TR VÀO CÔNG TY C H I S N NHA TRANG Chuyên ngành: Mã s : Qu n tr kinh doanh 60 34 05 LU N VĂN TH C SĨ Ngư i hư ng d n khoa h c: TS Nguy n Th Hi n NHA TRANG - NĂM 2010 ii L I CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan lu n văn “Nghiên c u ng d ng k toán qu n tr vào Công ty C ph n H i s n Nha Trang” là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u trích d n trong lu n văn là s li u thu th p t i Công ty C ph n H i s n Nha Trang. Tôi xin ch u hoàn trách nhi m v l i cam ñoan c a mình. Tác gi lu n văn Huỳnh Th Hòa iii L I C M ƠN Tôi xin bày t lòng bi t ơn chân thành và sâu s c nh t ñ n Cô TS. Nguy n Th Hi n cùng toàn th quý Th y, Cô c a Trư ng Đ i h c Nha Trang ñã t n tình gi ng d y và giúp ñ tôi trong su t th i gian qua. Đ ng th i, tôi cũng xin chân thành c m ơn Ban giám ñ c, các ñ ng nghi p Công ty C ph n H i s n Nha Trang, gia ñình và b n bè ñã t o ñi u ki n và h tr tôi hoàn thành lu n văn này. Tác gi lu n văn Huỳnh Th Hòa iv M CL C Trang L i cam ñoan L i c m ơn Danh m c các b ng Danh m c các sơ ñ Danh m c các ký hi u ch vi t t t L im ñ u CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N CHUNG V K TOÁN QU N TR --------------- 1 Vai trò c a k toán trong qu n lý doanh nghi p ------------------------------------------ 1 Theo m c ñích cung c p thông tin, h th ng k toán trong doanh nghi p ñư c chia thành k toán tài chính và k toán qu n tr ---------------------------------------- 3 K toán tài chính ---------------------------------------------------------------------- 3 K toán qu n tr ----------------------------------------------------------------------- 6 Nh ng ñi m gi ng và khác nhau c a k toán tài chính và k toán qu n tr --------------------------------------------------------------------------- 10 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.