tailieunhanh - Quản lý dự án

Mỗi hoạt động được biểu diễn bằng 1 và chỉ 1 mũi tên Hai hoạt động không thể trùng sự kiện đầu và sự kiện cuối Để đảm bảo logic của sơ đồ, mỗi hoạt động đưa vào mạng phải xác định được: Các hoạt động hoàn thành trước nó Các hoạt động tiến hành sau nó Các hoạt động xuất hiện đồng thời với nó | QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN Lập kế hoạch dự án Công cụ lập kế hoạch Quản lý nguồn lực Kiểm soát dự án Điều chỉnh dự án NỘI DUNG Lập kế hoạch Khái niệm Xác lập thời gian biểu cho các nguồn lực cần thiết dể thực hiện dự án Mục đích Khi nào hoàn thành dự án? Hoạt động nào găng? Hoạt động nào có thể đẩy lùi và đẩy lùi bao lâu? Khi nào các hoạt động bắt đầu và kết thúc? Có thể tăng cường chi phí để rút ngắn thời gian của một số hoạt động hay không? Tại từng thời điểm của dự án, lượng tiền cần thiết là bao nhiêu? Lập kế hoạch Thông tin cần thiết cho lập kế hoạch Thời gian hoàn thành dự án dự tính Thứ tự các hoạt động Các mức kinh tế kỹ thuật Giới hạn về nguồn lực và tài chính Công cụ lập kế hoạch Sơ đồ Gantt Đơn giản Các dự án ít công việc Ứng dụng Cho biết thứ tự, độ dài, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động Tổng thời gian cần thiết để thực hiện dự án Các hoạt động được biểu diễn trên trục tung, thời gian thực hiện các công việc | QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN Lập kế hoạch dự án Công cụ lập kế hoạch Quản lý nguồn lực Kiểm soát dự án Điều chỉnh dự án NỘI DUNG Lập kế hoạch Khái niệm Xác lập thời gian biểu cho các nguồn lực cần thiết dể thực hiện dự án Mục đích Khi nào hoàn thành dự án? Hoạt động nào găng? Hoạt động nào có thể đẩy lùi và đẩy lùi bao lâu? Khi nào các hoạt động bắt đầu và kết thúc? Có thể tăng cường chi phí để rút ngắn thời gian của một số hoạt động hay không? Tại từng thời điểm của dự án, lượng tiền cần thiết là bao nhiêu? Lập kế hoạch Thông tin cần thiết cho lập kế hoạch Thời gian hoàn thành dự án dự tính Thứ tự các hoạt động Các mức kinh tế kỹ thuật Giới hạn về nguồn lực và tài chính Công cụ lập kế hoạch Sơ đồ Gantt Đơn giản Các dự án ít công việc Ứng dụng Cho biết thứ tự, độ dài, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động Tổng thời gian cần thiết để thực hiện dự án Các hoạt động được biểu diễn trên trục tung, thời gian thực hiện các công việc thực hiện trên trục hoành SƠ ĐỒ GANTT Hoạt động C V đứng trước Thời gian 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 A - 5 B - 3 C A 8 D A,B 7 E - 7 F C,D,E 4 G F 5 Thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất là 22tuần VÍ DỤ Công cụ lập kế hoạch Sơ đồ Pert Công cụ mô tả mối quan hệ và thứ tự giữa các hoạt động về thời gian Khái niệm Mỗi hoạt động được biểu diễn bằng 1 và chỉ 1 mũi tên Hai hoạt động không thể trùng sự kiện đầu và sự kiện cuối Để đảm bảo logic của sơ đồ, mỗi hoạt động đưa vào mạng phải xác định được: Các hoạt động hoàn thành trước nó Các hoạt động tiến hành sau nó Các hoạt động xuất hiện đồng thời với nó Nguyên tắc xây dựng Công cụ lập kế hoạch Sơ đồ Pert Thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất Là khoảng thời gian ngắn nhất từ sự kiện bắt đầu đến sự kiện j Là khoảng thời gian dài nhất từ sự kiện bắt đầu đến sự kiện j Thời gian sớm nhất của sự kiện j (Tjs ) Thời gian muộn nhất của sự kiện j (Tjm ) Tjs = max (Tis + Tij) Tjm = min (Tim – Tij) Ts bắt đầu = 0 Tskết thúc = Tmkết thúc = TG hoàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.