tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14012:1997

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14012:1997 đưa ra hướng dẫn về các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường để giúp cho việc áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá môi trường. nội dung chi tiết. | TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14012 1997 ISO 14012 1996 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG -CHUẨN CỨTRÌNH ĐỘ Đối VÓI CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG Guidelines for environmential auditing -Qualification criteria for environmental auditors HÀ NÔI -1997 Lời nói đầu TCVN ISO 14012 1997 hoàn toàn tương đuững với ISO 14012 1996. TCVN ISO 14012 1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TOVNẤTC 207 Quản lý môi trường bién soạn Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất luợng đé nghị Bộ Khoa học Còng nghệ và Môi truừng ban hành. Mở đẩu Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn vé các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường để giúp cho việc áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá môi truờng. Các chuyên gia đánh giá nội bộ cũng phải có các nàng lục như chuyên gia đánh giá bên ngoài nhưng không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các chuẩn cứ nêu chi tiết trong tiêu chuẩn này dựa trên các yếu tô sau - Quy mô bản chất mức độ phức tạp và các tác động môi trường của tổ chúc - Tốc độ phát triển của các kỹ nàng và kinh nghiệm có liên quan trong nội bộ tổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.