tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14011:1997

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14011:1997 - Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá - Đánh giá hệ thống quản lý môi trường quy định thủ tục đánh giá để lập kế hoạch và thực hiện việc đánh giá một hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) nhằm xác định sự phù hợp với chuẩn cứ đánh giá HTQLMT. Mời các bạn tham khảo. | TCVN T I Ê u c H u Ẩ N V I Ệ T N A M TCVN iso 14011 1997 iso 14011 1996 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GiÁ MÔi TRƯỜNG - THỦ TỤC ĐÁNH GiÁ. ĐÁNH GiÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔi TRƯỜNG Guidelines for environmental auditing - Audit procedures -Auditing of environmental management systems HÀ Nội -1997 Lời nói đau TCVN ISO 14011 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14011 1996. TCVN ISO 14011 1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN TC 207 Quản lý môi trường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng để nghị Bô Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. T I Ê u c H u Ẩ N v I Ệ T N A M TCVN ISO 14011 1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá -Đánh giá hệ thông quản lý môi trường Guidelines for environmental auditing - Audit procedures - Auditing of environmental management systems 1 Pham vi Tiêu chuẩn này quy định thủ tục đánh giá để lập kế hoạch và thực hiện việc đánh giá một hệ thống quản lý môi trường HTQLMT nhằm xác định sự phù hợp với chuẩn cứ đánh giá HTQLMT. 2 Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 14001 1996 Hệ thố ng quản lý môi trường - Quy định và hướng dẫn sử dụng TCVN ISO 14010 1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường - Các nguyên tắc chung TCVN ISO 14012 1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường. 3 Định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa nêu trong TCVN ISO 14010 1997 và ISO 14001 và các định nghĩa dưới đây Chú thích 1 - Thuật ngữ và định nghĩa trong lĩnh vực quản lý môi trường được quy định trong ISO 14050 Hệ thông quản lý môi trường Một phần của hệ thố ng quản lý chung bao gồm cơ cấu tổ chức các hoạt động lập kế hoạch trách nhiệm quy tắc thực hành thủ tục qui trình và nguồn lực để xây dựng thực hiện đạt được xem xét và duy trì chính sách môi trường ISO 14001 1996 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.