tailieunhanh - Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần ôn tập)

Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần ôn tập)" giúp người đọc ôn tập lại toàn bộ các kiến thức về hàm số, giới hạn của hàm số, đại lượng vô cùng bé - Vô cùng lớn, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân,. nội dung chi tiết. | 1. BÔ TÚC VÈ HÀM SÔ . Khái niệm CO bản . Định nghĩa hàm số Cho X. Y c R khác rồng. Ánh xạ f X Y với X I y f x là một hàm số. Khi đó Miền xác định MXĐ cua ký hiệu là tập X. Miền giá trị MCÌT cua f là 7 0 1 X e xị. Nếu 2 x ì thìO là đơn ánh Nếu oo y thì là toàn ánh Neu f vừa đơn ánh vừa toàn ánh thì là song ánh. VD 1. a Hàm số R R thỏa y O 27 là đơn ánh. b Hàm số R 0 oc thoa 0 X2 là toàn ánh. c Hsố 0 oc R thoa f x In X là song ánh. r Hàm sô y f x được gọi lả hàm chán nêu Hàm sô V ịx được gọi là hàm le nêu -ì - ì Vz E1 . Xhữtí xét Đô thị cua hàm sô chăn đôi xửng qua trục tung. Đồ thị cua hàm số lẽ dôi xúng qua gốc tọa độ. . 11 âm sổ hợp Cho hai hâm sô f và e thoa điêu kiện G_ c D. 9 ĩ Khi đó hàm sô Tu x o p . ổ được gọi là hàm sò họp cua f và g. Chú ý VD 2. Hàm số y 2 X2 1 2 X2 1 là hàm hạp cua f x 2x2 X và g x X2 1. . t lã 111 số tiỊỊiiỴKC . Hàm số đơn điệu Cho hàm số y f x xác định trên khoảng a b . Nếu VXpX e a b x x f X1 f X thì f được gọi là hàm số tăng trên khoảng a b . Nếu x5X2 e a b X1 X f X1 f X thì f được gọi là hàm số giảm trên khoảng a b

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.