tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14010:1997

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14010:1997 quy định các nguyên tắc chung về đánh giá môi trường, các nguyên tắc này áp dụng cho mọi loại đánh giá môi trường. Mọi hoạt động đánh giá môi trường được coi là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn. | TCVN T I Ê u c H u Ẩ N V I Ệ T N A M TCVN Iso 14010 1997 Iso 14010 1996 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG - NGUYÊN TẮC CHUNG Guidelines for environmental auditing - General principles HÀ NỘI -1997 Lời nói đau TCVN ISO 14010 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14010 1996. TCVN ISO 14010 1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN TC 207 Quản lý môi trường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng để nghị Bô Khoa học Công nghệ và Môi trường ban .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.