tailieunhanh - Xác định dòng tiền dự án

Giả sử một dự án đầu tư đang được xem xét đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra số vốn là $ và hứa hẹn cho thu nhập cuối một năm. Số tiền $ được chi để mua một tài sản. Số tiền thu được $ bao gồm các khoản thu nhập do hoạt động và thu hồi tài sản vào năm cuối, chưa trừ chi phí trả lãi sử chi phí sử dụng vốn là 10%. | Xác định dòng tiền dự án Mô hình khấu hao cơ bản Các hình thức trả nợ Dòng tiền sau thuế của dự án Dòng tiền sau thuế (vốn chủ sở hữu) NỘI DUNG Xác định dòng tiền dự án Các mô hình khấu hao cơ bản Các mô hình khấu hao cơ bản Khấu hao đường thẳng Khấu hao theo số dư giảm dần Khấu hao theo số lượng NỘI DUNG Khấu hao đường thẳng Straight Line Deprecation -SL D: Chi phí khấu hao một năm P: Nguyên giá của tài sản cố định. SV: Giá trị còn lại của tài sản cố định n: Thời gian tính khấu hao Khoản khấu hao đựợc trích ra đều đặn theo các năm trong suốt thời kỳ khấu hao Khấu hao theo số dư giảm dần Declining Balance Deprecation - DB Dx: Chi phí khấu hao tại năm x BVx-1: Giá trị còn lại của tài sản cố định ở cuối năm x-1 dr: Suất khấu hao Là mô hình khấu hao nhiều ở năm đầu và giảm dần trong những năm sau Khấu hao theo số lượng Unit of production Deprecation du: Chi phí khấu hao tính cho một đơn vị sản lượng Tổng sản lượng theo công suất thiết kế Mô hình này cho rằng mức độ giảm giá của tài sản cho một đơn vị sản lượng là bằng nhau Các mô hình khấu hao cơ bản Các mô hình khấu hao cơ bản Một tài sản cố định có giá trị ban đầu là 9000$, sau 2 năm sử dụng giá trị còn lại là 1000$. Hãy xác định chi phí khấu hao theo SL , DB VÍ DỤ SL D1= D2 = $ DB D1 = = 6000$ D2 = = 2000$ Các mô hình khấu hao cơ bản Các mô hình khấu hao cơ bản Một tài sản cố định có giá trị ban đầu là 500 triệuđ, có thời hạn sử dụng là 5 năm. Hãy xác định chi phí khấu hao theo SL , DB VÍ DỤ SL Dx= 100 triệuđ Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 500 54 108:2 54 5 446 54 108:2 108 4 392 72 180 3 320 120 300 2 200 200 500 1 Khấu hao lũy kế Khấu hao Cách tính khấu hao Giá trị còn lại Năm Lựa chọn mô hình tính khấu hao Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình khấu hao Cực đại giá trị hiện tại của toàn bộ các khoản tính khấu hao theo các năm Các hình thức trả nợ cơ bản Các hình thức trả nợ cơ bản Trả đều vốn vay Trả đều vốn vay và lãi vay Trả vốn vay vào cuối kỳ vay Trả cả vốn . | Xác định dòng tiền dự án Mô hình khấu hao cơ bản Các hình thức trả nợ Dòng tiền sau thuế của dự án Dòng tiền sau thuế (vốn chủ sở hữu) NỘI DUNG Xác định dòng tiền dự án Các mô hình khấu hao cơ bản Các mô hình khấu hao cơ bản Khấu hao đường thẳng Khấu hao theo số dư giảm dần Khấu hao theo số lượng NỘI DUNG Khấu hao đường thẳng Straight Line Deprecation -SL D: Chi phí khấu hao một năm P: Nguyên giá của tài sản cố định. SV: Giá trị còn lại của tài sản cố định n: Thời gian tính khấu hao Khoản khấu hao đựợc trích ra đều đặn theo các năm trong suốt thời kỳ khấu hao Khấu hao theo số dư giảm dần Declining Balance Deprecation - DB Dx: Chi phí khấu hao tại năm x BVx-1: Giá trị còn lại của tài sản cố định ở cuối năm x-1 dr: Suất khấu hao Là mô hình khấu hao nhiều ở năm đầu và giảm dần trong những năm sau Khấu hao theo số lượng Unit of production Deprecation du: Chi phí khấu hao tính cho một đơn vị sản lượng Tổng sản lượng theo công suất thiết kế Mô hình này cho rằng mức độ giảm giá của tài sản .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.