tailieunhanh - Bài giảng Kiến trúc máy tính - TS. Lê Thế Vinh

Bài giảng Kiến trúc máy tính được khoa điện tử biên soạn nhằm mục đích giảng giải về cấu trúc và những bộ phận máy tính. Nội dung bài giảng được trình bày trong 3 phần: Giới thiệu, bộ vi xử lý, ghép nối máy tính với các thiết bị. | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 5 August 2010 Nội dung 1. Giới thiệu 2. Bộ vi xử lý 3. Ghép nối máy tính với các Tài liệu tham khảo 1 . Nguyễn Đình Việt Kiến trúc máy tính NXB Giáo dục 2000 2 . Võ Văn Chín BG Kiến trúc máy tính ĐH Cần thơ 1997 3 . Trần Thị Kim Huệ BG Kiến trúc máy tính ĐH Sư phạm Hà Nội 2008 4 . Trần Quang Vinh Cấu trúc máy tính NXB Giáo dục 2003 5 . M. Morris Mano Atmiya Infotech Computer Organization Architecture E-book 6 . MIT Computer System Architecture 2005 OpenCourseWare 5 August 2010 1. Giới thiệu 1. Giới thiệu . Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính nói về thiết kế các khái niệm cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính wiki Computer Systems and Architecture is a study of the evolution of computer architecture and the factors influencing the design of hardware and software elements of computer systems. Topics may include instruction set design processor micro-architecture and pipelining cache and virtual memory organizations protection and sharing I O and interrupts in-order and out-of-order superscalar architectures VLIW machines vector supercomputers multithreaded architectures symmetric multiprocessors and parallel computers. MIT 5 August 2010 3 1. Giới thiệu . Máy tính Vector supercomputers 5 August 2010 Current Supercomputing Environment Users highly depend on individual systems. It is impossible to consolidate globally-distributed powerful computer resources as a single system. . Máy tính Personal Computer -PC 5 August 2010 1. Giới thiệu . Máy tính Symmetric multiprocessors 5 August 2010 1 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 5 August 2010 Zj 1. Giới thiệu . Máy tính Parallel computers 7 5 August 2010 1. Giới thiệu 1. Giới thiệu . Kiến trúc máy tính 7 lớp chức năng 5 August 2010 1. Giới thiệu . Kiến trúc máy tính 7 lớPchức năng Mức mạch logic số Các mạch logic số thực hiện các hàm logic cơ bản của đại số Boolean Là các mạch cổng AND OR XOR NOT. Mạch chốt mạch mã Coder mạch giải mã Decoder . Mạch phần tử nhớ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.