tailieunhanh - Giáo trình Đào tạo quản trị mạng

Giáo trình Đào tạo quản trị mạng giới thiệu những thông tin chung về mạng máy tính, mạng cục bộ LAN, thông tin cơ bản về WAN, các hướng dẫn cơ bản trong quản trị mạng Window 2000, các dịch vụ của Intranet/Internetc. | Đối tượng file là một sự logic hóa một tập hợp dữ liệu có cấu trúc hoặc không được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ. Do đó, khi thao tác trên một đối tượng file, có thể người sử dụng không cần biết cấu trúc thật sự của file và cách mà hệ thống sử lí với nó. Một đối tượng file có thể chứa những dữ liệu đặc biệt của hệ thống hay đơn giản là dữ liệu của người dùng thông thường và để đảm bảo việc truy cập là hợp lệ, Windows 2000 cho phép thiết lập thuộc tính an toàn trên một đối tượng theo nhiều mức độ khác nhau, hạn chế hoặc ngăn cấm những truy cập không được phép. Một cách ngầm định, khi một đối tượng dữ liệu (file, thư mục) được tạo ra thì nó được gán một số quyền ngầm định dùng chung cho mọi người dùng và các quyền dành riêng cho chủ sở hữu đối tượng đó. Ngoài ra, các quyền mặc định trên một đối tượng file có thể giới hạn trong phạm vi một máy tính Windows 2000 hay như là một tài nguyên chung trên mạng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.