tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Dân chủ hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình dân chủ hóa ở Hàn Quốc và Nhật Bản, từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH LÊ THỊ THU MAI DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC NHẬT BẢN VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH LÊ THỊ THU MAI DÂN CHỦ HÓA Ở HÀN QUỐC NHẬT BẢN VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Chuyên ngành Chính trị học Mã số 62 31 20 01 Người hướng dẫn khoa học TS. NGÔ HUY ĐỨC . HOÀNG VĂN NGHĨA HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN ÁN LêThị Thu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.