tailieunhanh - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Vũ Đức Lương

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 do TS. Vũ Đức Lương biên soạn trình bày về kiến trúc bộ lệnh nhằm giúp các bạn hiểu cách biểu diễn lệnh trong máy tính, cách các lệnh thực thi; chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy; chuyển đổi lệnh mã máy sang ngôn ngữ cấp cao hơn và biết cách lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho Mips. | 12/09/2014 CE KIẾN TRÚC MÁY TÍNH – CHƯƠNG 2 KIẾN TRÚC BỘ LỆNH Khoa Kỹ thuật máy tính GV: TS. Vũ Đức Lung Email: lungvd@ 1 Chương 02 – Kiến trúc bộ lệnh Mục tiêu chương: 1. 2. 3. 4. Hiểu cách biểu diễn lệnh trong máy tính, cách các lệnh thực thi Chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy Chuyển đổi lệnh mã máy sang ngôn ngữ cấp cao hơn Biết cách lập trình bằng ngôn ngữ assembly cho MIPS 2 1 12/09/2014 CE Chương 02 – Kiến trúc bộ lệnh 1. Giới thiệu 2. Các phép tính 3. Toán hạng 4. Số có dấu và không dấu 5. Biểu diễn lệnh 6. Các phép tính Logic 7. Các lệnh điều kiện và nhảy 8. Chuyển đổi và bắt đầu một chương trình 3 CE Giới thiệu Để ra lệnh cho máy tính ta phải nói với máy tính bằng ngôn ngữ của máy tính. Các từ của ngôn ngữ máy tính gọi là các lệnh (instructions) và tập hợp tất cả các từ gọi là bộ lệnh (instruction set) Bộ lệnh trong chương này là MIPS, một bộ lệnh của kiến trúc máy tính được thiết kế từ năm 1980. Cùng với 2 bộ lệnh thông dụng nhất ngày nay: ARM rất giống MIPS The Intel x86, 4 2 12/09/2014 CE Chương 02 – Kiến trúc bộ lệnh 1. Giới thiệu 2. Các phép tính 3. Toán hạng 4. Số có dấu và không dấu 5. Biểu diễn lệnh 6. Các phép tính Logic 7. Các lệnh điều kiện và nhảy 8. Chuyển đổi và bắt đầu một chương trình 5 CE Ví dụ: Phép tính (Operations) add a, b, c Chỉ dẫn cho máy tính thực hiện cộng 2 biến a với b và ghi kết quả vào biến c, c= a + b. Toán tử (operations) Toán hạng (operands) 6 3 12/09/2014 CE Ví dụ một số lệnh trên MIPS 7 Phép tính (Operations) Ví dụ 1. C/Java Ví dụ 2. C/Java a = b + c; d = a – e; MIPS f = (g + h) – (i + j); add t0, g, h add t1, i, j sub f, t0, t1 MIPS add a, b, c sub d, a, e 8 4 12/09/2014 CE Chương 02 – Kiến trúc bộ lệnh 1. Giới thiệu 2. Các phép tính 3. Toán hạng 4. Số có dấu và không dấu 5. Biểu diễn lệnh 6. Các phép tính Logic 7. Các lệnh điều kiện và nhảy 8. Chuyển đổi và bắt đầu một chương trình 9 CE Toán hạng Có 3 loại toán hạng: 1. Toán hạng thanh ghi (Register .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.