tailieunhanh - Tài liệu Nghiệp vụ tín dụng

Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn Là những khoản vay có thời hạn đến 12 tháng nhằm giúp KH (DN hoặc cá nhân) tăng cường vốn lưu động tạm thời thiếu hụt trong quá trình SXKD và tiêu dùng. | Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung và dài hạn Nghiệp vụ tín dụng Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn - Là những khoản vay có thời hạn đến 12 tháng nhằm giúp KH (DN hoặc cá nhân) tăng cường vốn lưu động tạm thời thiếu hụt trong quá trình SXKD và tiêu dùng. Các bước trong qui trình tín dụng: - KH lập đề nghị và hồ sơ vay vốn. - NH phân tích và thẩm định KH. - NH thoả thuận và ký kết HĐTD với KH. - Giải ngân * Cho vay từng lần theo món - Cho vay dựa trên cơ sở nhu cầu vay của từng đối tượng vay cụ thể: Cho vay mua hàng, dự trữ hàng tồn kho - Vay món nào thì làm hồ sơ đề nghị món đó - Trường hợp áp dụng: + KH có vay vốn không thường xuyên + Cho vay vốn lưu động bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời + KH chưa được ngân hàng tín nhiệm + Thường yêu cầu KH phải có đảm bảo tiền vay Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn * Cho vay từng lần theo món - Mỗi lần vay vốn KH và NH phải làm thủ tục cần thiết và ký kết HĐTD. - Giải ngân: chuyển vào tài khoản của khách hàng hoặc chuyển trả cho nhà cung cấp - Thu nợ và lãi: có thể thu nợ gốc và lãi cùng thời điểm Áp dụng cho KH vay vốn không thường xuyên hoặc theo mùa vụ, KH vay VLĐ Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn * Cho vay theo hạn mức tín dụng - Là phương thức cho vay mà NH và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. - Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định mà tổ chức tín dụng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn Cho vay theo hạn mức tín dụng - Trường hợp áp dụng: + KH có nhu cầu vay vốn thường xuyên + KH vay vốn có đặc điểm SXKD, luân chuyển vốn không phù hợp với phương thức vay từng lần. - Xác định thời hạn cho vay vốn: + Căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh + Khả năng trả nợ của khách hàng + Nguồn vốn của ngân hàng Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn Cho vay theo hạn mức tín dụng - Xác định hạn mức tín dụng + Tình hình luân chuyển vật tư, chi phí. + Nhu cầu vốn lưu động dùng cho SXKD. + . | Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung và dài hạn Nghiệp vụ tín dụng Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn - Là những khoản vay có thời hạn đến 12 tháng nhằm giúp KH (DN hoặc cá nhân) tăng cường vốn lưu động tạm thời thiếu hụt trong quá trình SXKD và tiêu dùng. Các bước trong qui trình tín dụng: - KH lập đề nghị và hồ sơ vay vốn. - NH phân tích và thẩm định KH. - NH thoả thuận và ký kết HĐTD với KH. - Giải ngân * Cho vay từng lần theo món - Cho vay dựa trên cơ sở nhu cầu vay của từng đối tượng vay cụ thể: Cho vay mua hàng, dự trữ hàng tồn kho - Vay món nào thì làm hồ sơ đề nghị món đó - Trường hợp áp dụng: + KH có vay vốn không thường xuyên + Cho vay vốn lưu động bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời + KH chưa được ngân hàng tín nhiệm + Thường yêu cầu KH phải có đảm bảo tiền vay Nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn * Cho vay từng lần theo món - Mỗi lần vay vốn KH và NH phải làm thủ tục cần thiết và ký kết HĐTD. - Giải ngân: chuyển vào tài khoản của khách hàng hoặc chuyển trả cho nhà cung cấp - Thu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    62    0    22-05-2022
42    74    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.