tailieunhanh - Quản lý dự án

Mục đích Nhằm đáp ứng một nhu cầu đã được nêu tiêu của các bộ phận thành viên tham gia dự án khó xác định. Các hoạt động Các quyết định và các công việc có quan hệ với nhau trong trình tự thực hiện, trong sự ảnh hưởng qua lại , hướng tới mục đích Các ràng buộc Các ràng buộc về thời gian, Các ràng buộc về nguồn lực, Rủi ro Môi trường đầu tư biến động, | Quản lý dự án Dự án và quản lý dự án Phân tích dự án Các chỉ tiêu hiệu quả Dòng tiền của dự án Phân tích tài chính, kinh tế của dự án Quản lý dự án trong quá trình thực hiện Quản lý dự án NỘI DUNG Dự án và quản lý dự án Khái niệm dự án Các giai đoạn của dự án Phân loại dự án Quản lý dự án Các chức năng của quản lý dự án Dự án và quản lý dự án NỘI DUNG Khái niệm dự án Dự án là tổng thể các giải pháp sử dụng các nguồn lực hữu hạn vốn có (như đất đai, nhân công và các nguồn lực tự nhiên khác và tiền vốn) nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và xã hội. Dự án là các hoạt động của cá nhân hay một tổ chức nhằm vào việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu vào để đạt được những mục tiêu cụ thể Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí có liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định Ngân hàng thế giới Luyn Squire Khái niệm dự án Một số yếu tố của dự án Mục tiêu Các chủ thể đầu tư và thụ hưởng Những giải pháp được thiết kế Các nguồn lực được sử dụng Các sản phẩm vật chất và dịch vụ các loại được tạo ra Thời gian hoàn thành Các hoạt động diễn ra dưới các điều kiện chính trị xã hội, kinh tế luật pháp cụ thể của các nước CDQ Cost: Chi phí Deadline: Thời gian Quality: Chất lượng Khái niệm dự án Các đặc tính của dự án Mục đích Nhằm đáp ứng một nhu cầu đã được nêu tiêu của các bộ phận thành viên tham gia dự án khó xác định. Các hoạt động Các quyết định và các công việc có quan hệ với nhau trong trình tự thực hiện, trong sự ảnh hưởng qua lại , hướng tới mục đích Các ràng buộc Các ràng buộc về thời gian, Các ràng buộc về nguồn lực, Rủi ro Môi trường đầu tư biến động, Các giai đoạn của dự án Xác định dự án Phát hiện những lĩnh vực có tiềm năng để đầu tư, hình thành sơ bộ các ý đồ đầu tư Phân tích và lập dự án Nghiên cứu chi tiết ý đồ đầu tư đã được đề xuất trên mọi phương diện: kỹ thuật, tổ chức - quản lý, thể chế xã hội, thương mại, tài chính, kinh tế Thẩm định dự án Xác minh lại toàn bộ kết luận đã được đưa ra trong quá trình chuẩn bị và phân tích dự án Thực hiện dự án Các hoạt động của dự án từ khi bắt đầu đưa kinh phí vào đến khi dự án chấm dứt hoạt động Nghiệm thu dự án Xác định những thành công và thất bại, Rút ra những kinh nghiệm và bài học cho quản lý các dự án khác trong tương lai. Phân loại dự án Theo qui mô Dự án lớn Dự án nhỏ Theo mục đích Dự án đầu tư thay thế Dự án đầu tư hiện đại hoá Dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư mới Theo mối quan hệ giữa các dự án Dự án đầu tư độc lập Dự án đầu tư phụ thuộc Quản lý dự án Khái niệm Quản lý dự án là việc huy động các nguồn lực và tổ chức các công việc để thực hiện mục tiêu đã đề ra Lập kế hoạch Xác định các công việc cần phải làm Mục tiêu và các giải pháp để đạt được mục tiêu trong phạm vi giới hạn về nguồn lực môi trường tổ chức Tổ chức Huy động một cách hợp lý các nguồn lực Sắp xếp cách tiến hành các công việc Các chức năng quản lý dự án Lãnh đạo Hướng dẫn và khuyến khích các thành viên trong công tác, hướng vào mục tiêu của dự án Kiểm soát Thu thập và xử lý thông tin về chi phí, tiến độ và các tiêu chuẩn khác khi thực hiện dự án Điều chỉnh Điều chỉnh kế họach, các hành động, các tiêu chuẩn cho phù hợp với những thay đổi so với kế hoạch đã định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.